Hướng dẫn cài đặt và cấu hình SQL Server Express 2008Chúng ta download SQLServer Express 2008 Release 2, bao gồm cả công cụ trực quan, tại:
*
Bạn có thể download theo 2 cách:Download 2 file tại (1) và (2)(1) để cài đặt SQLServer(2) để cài đặt tool quản lý trực quanDownload 1 file tại (3), nó là tổng hợp của (1) và (2) trong cùng 1 file.
*
Để nhanh gọn, bạn nên download 1 file tại (3)
*
Sau khi download thành công:
*
Cài đặt:
*
*
*
Chọn tất cả các tính năng.
*
Chọn: Named Instance
*
*
Tiếp theo bạn lựa chọn chế độ "Mix Mode" điều đó cho phép bạn login vào SQL server theo 2 cách:Sử dụng Username/password đăng nhập của windows.Sử dụng username/password của SQLServer
*
*
Chờ cho tới khi việc cài đặt hoàn tất.Cấu hình SQL ServerĐây là việc quan trọng các cấu hình này cho phép bạn kết nối vào cơ sở dữ liệu từ một máy tính khác trong mạng LAN.
*
Vào chức năng:
*
cài đặt SQL Server 2008Lựa chọn download theo 2 cách sau:Cách 1: Download 2 file tại (1) – để cài đặt SQL Server và (2) – để cài đặt tool quản lý trực quan.Cách 2: Download 1 file tại (3), nó là tổng hợp của (1) và (2) trong cùng 1 file.(Ở đây mình lựa chọn cách 2)
*
Bước 2: Cài đặtMở file cài đặt Run as AdministratorChọn New installation or features…
*
*
Lựa chọn tất cả các tính năng –> Next
*
Chọn Named Instance
*
*
Tiếp theo bạn lựa chọn chế độ Mix Mode ở Account Provisioning điều đó cho phép bạn đăng nhập vào SQL server theo 2 cách:Sử dụng username/password của SQLServer