Nâng cao vốn từ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ infobandarpkr.com.Học những trường đoản cú bạn cần giao tiếp một phương pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Tourniquet là gì

Let the world apply the economic tourniquet and that flickering flame of change will be turned into a barrier of self-defence.
Be that as it may, the hæmorrhage could not have been allowed to continue, & a tourniquet of some kind was required.
I regarded that as a tourniquet applied in a crisis situation in which certain measures had khổng lồ be taken.
So all three elements in what up till now has been a relatively flexible system will be tightened up into a triple tourniquet.
This country was undoubtedly bleeding lớn death, financially & industrially, và the first thing to lớn bởi was to apply a tourniquet.
It is as if in the case of the human body you were to lớn apply tourniquets khổng lồ stop the circulation of the blood.
Các ý kiến của những ví dụ không biểu lộ cách nhìn của những chỉnh sửa viên infobandarpkr.com infobandarpkr.com hoặc của infobandarpkr.com University Press tuyệt của những công ty cấp phép.
*

lớn press something, especially a mixture for making bread, firmly & repeatedly with the hands và fingers

Về việc này

Xem thêm: Ngôn Tình Ngược Là Gì ? Truyện Ngược Là Gì, Sủng Là Gì

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các phầm mềm tra cứu tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn infobandarpkr.com English infobandarpkr.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語