Hôm ni cô trò mình sẽ thuộc nghiên cứu và phân tích sự biệt lập cùng giải pháp thực hiện của các từ one/another/other/the other/ others/ the others – đầy đủ từ bỏ tiếp tục tạo trở ngại mang đến các bạn khi học tiếng Anh giao tiếp - Format TOEIC speaking nhé. lúc học phương pháp phân biệt one/ another/ other/ the other/ others/ the others vào tiếng Anh sẽ giúp đỡ cho những em không biến thành "mắc bẫy" trong đề thi TOEIC nữa nhé!

Bài viết này phía trong Lộ trình TOEIC Speaking và Writing Level 0-100 Free (Inter) vì chưng cô soạn.

Bạn đang xem: The others là gì

I. Cách cần sử dụng one, another, the other

Danh từ bỏ theo sau những từ này phải sinh hoạt dạng số ít 

*
  

1) One/a chỉ đơn vị một tín đồ hay 1 vật· One person is holding a saxophone· There is a woman who is holding a saxophone.2) Another một (dòng )khác,được sử dụng nlỗi tính trường đoản cú,theo sau là sdanh từ số không nhiều.· Another woman is holding a baton3) The other một (cái) còn lại sau cùng,được thực hiện nlỗi tính từ .theo sau là danh từ bỏ số ít · The other woman is learning on a keyboard.

> Kiến thức về các thì vào giờ anh

Dường như để học tập không hề thiếu ngữ pháp tiếng Anh giỏi những em nên tìm hiểu thêm bài bác viết:

II. Cách dùng other, others, the others

1) Other vài(cái) khác,theo sau là danh từ số nhiều· Other students are from England2) Others phần đa sản phẩm khác nữa,được sử dụng nhỏng đại từ bỏ giữ tác dụng chủ ngữ trong câu,theo sau là rượu cồn từ· Others are from China3) The others các (cái) không giống sót lại cuối cùng,được thực hiện như đại từ bỏ duy trì tác dụng chủ ngữ vào câu,theo sau là cồn từ· The others are from Australia

*

Cùng cô luyện tập những bài xích tập rõ ràng về one/ another/ other/ the other/ others/ the othersEX1: Chose the right answer1. There"s no ___ way to bởi vì it.otherthe otheranotherAnswerother2. Some people lượt thích lớn rest in their free time. ___ lượt thích lớn travel.OtherThe othersOthersAnswerOthers


3. This cake is delicious! Can I have sầu ___ slice, please?otheranotherothersAnsweranother


4. Where are ___ boys?the otherthe othersothersAnswerthe other


10. He was a wonderful teacher. Everyone agreed it would be hard to lớn find ___ like him.anotherotherthe otherAnsweranother

 EX2: Chose the right answer.

1. Yes, I know Brigit, but who is the otheranotherothers woman next lớn her? 2. She"s seeing otheranotherothers man." Does her boyfriend know?" 3. Tom & Jane have 4 children. They put the children to bed while the otheranotherothers did the cooking. 4. Rachel & Jeff are watching TV. The otheranotherothers girls are out. 5. You"ve already had six whiskies. " only six? Give sầu me otheranotherothers ! 6. We still need otheranotherothers piano player. 7. We don"t lượt thích these curtains.Could you show us some otheranotherothers ? 8. I"ve found one of my blaông chồng shoes, but I can"t find the otheranotherothers. 

Key EX2: 


1. Yes, I know Brigit, but who is the other woman next khổng lồ her?2. She"s seeing another man." Does her boyfriend know?"3. Tom and Jane have 4 children. They put the children khổng lồ bed while the others did the cooking.4. Rachel and Jeff are watching TV. The other girls are out.5. You"ve sầu already had six whiskies. " only six? Give sầu me another !6. We still need another piano player.7. We don"t lượt thích these curtains.Could you show us some others ?8. I"ve found one of my blaông xã shoes, but I can"t find the other
EX3: ANOTHER, OTHER và OTHERS. Chose the right answer. 
  1) You take the new ones & I"ll take ____.  others the others Either could be used here.
  2) They gazed inlớn each _____ eyes.  other other"s others others"
  3) I"d lượt thích _____ cup of tea, please.  other another Either could be used here.
  4) They love sầu one ____- they"re such a happy family.  other another Either could be used here.
  5) The ____ people were shocked.  other others another
  6) Many _____ people have said the same.  other others
  7) I"ve told Pablo, but I haven"t told the _____ yet. I"ll tell them when I see them.  other others
  8) I won"t let them vì that to lớn me ____ time.  another other Either could be used here.
  9) One person"s peach is ____ person"s poison.  another other Either could be used here.
  10) I saw her ____ day.  other another the other
  11) I took the ____ book baông chồng lớn the library.  other others
  12) Some ____ people have taken it.  other others another
  13) I go there every ____ day.  other others another

  Key EX3:
 
# QUESTION   ANSWER  
1 You take the new ones và I"ll take ____.   the others   
2 They gazed inlớn each _____ eyes.

Xem thêm: Hướng Dẫn Nhập Code Tân Omg3Q Mới Nhất, Hướng Dẫn Nhập Code

  other"s   
3 I"d like _____ cup of tea, please.   another   
4 They love sầu one ____- they"re such a happy family.   another   
5 The ____ people were shocked.   other   
6 Many _____ people have said the same.   other   
7 I"ve sầu told Pablo, but I haven"t told the _____ yet. I"ll tell them when I see them.   others   
8 I won"t let them bởi vì that lớn me ____ time.   another   
9 One person"s peach is ____ person"s poison.   another   
10 I saw her ____ day.   the other   
11 I took the ____ book baông chồng to lớn the library.   other   
12 Some ____ people have taken it.   other   
13 I go there every ____ day.   other   

 EX4: Chọn một trường đoản cú tương thích trong ngoặc trong số câu dưới đây.A. I can see two dogs.One is small and (the other/another) is bigB. There are three chairs.One is red and ( the other/ the others) are whiteC. There are four caps.One is yellow,(another/the other)is green và the others are blueD. There are many tourists.Some came from Đài Loan Trung Quốc,(other/others)people came from nhật bản and(the other/the others)are Korean.

Key EX4: A. The other B. The others C. Another D. Other 

Sau Lúc ôn tập ngữ pháp Part 2 - Describe a picture, trong Lộ trình TOEIC Speaking và Writing Level 0-100 Free (Inter), cô Hoa đang giới thiệu bỏ ra tiết thang điểm của phần II - Describe a Picture - Miêu tả tnhãi ranh của TOEIC Speaking. Các em xem cụ thể trong nội dung bài viết dưới đây nhé: