Nâng cao vốn tự vựng của công ty với English Vocabulary in Use tự infobandarpkr.com.Học các tự bạn phải giao tiếp một phương pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Terrine là gì

In other high-protệp tin classically influenced restaurants & hotels, the position pertains lớn the classical preparations, which often include pts, terrines và elaborate aspics.
The dish was later restored khổng lồ the menu, và foie gras has also since been served with a duck terrine & pistachgame ios.
Terrine may also easily be confused with tureen, a large, deep, và usually round or oval covered dish, used for serving soups or stews.
Regarding the food, he praised a pitch-perfect beetroot terrine, which was served with a horseradish sorbet quenelle.
In a very traditional khung of terrine, "au torchon" (in a towel), a whole lobe of foie is molded, wrapped in a towel và slow-cooked in a "bain-marie".
Các ý kiến của các ví dụ không diễn đạt cách nhìn của các chỉnh sửa viên infobandarpkr.com infobandarpkr.com hoặc của infobandarpkr.com University Press giỏi của những bên trao giấy phép.
*

*

Xem thêm: Thương Hiệu Evga Là Gì - Evga, Tin Tức Công Nghệ Mới, Chuyên Sâu Về Evga

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập infobandarpkr.com English infobandarpkr.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語