Để gọi được trọng âm của một từ bỏ, trước tiên người học tập đề xuất đọc thừa thế làm sao là âm tiết. Mỗi từ bỏ đầy đủ được cấu trúc tự những âm máu. Âm máu là 1 trong đơn vị phát âm, bao gồm tất cả một âm nguyên lòng (/ʌ/, /æ/, /ɑː/, /ɔɪ/, /ʊə/...)cùng các prúc âm (p, k, t, m, n...) bao quanh hoặc không tồn tại prúc âm bảo phủ. Từ rất có thể bao gồm một, nhì, bố hoặc nhiều hơn thế nữa bố âm tiết.Quý Khách đang xem: Stress pattern là gì

Ví dụ:

Từ

Phiên âm

Số lượng âm tiết

Fun

/fʌn/

1

Fast

/fæst/

1

Swim

/swɪm/

1

Whisker

/ˈwɪskər/

2

Important

/ɪmˈpɔːrtnt/

3

Tarantula

təˈræntʃələ

4

International

/ˌɪntərˈnæʃnəl/

5

Tiếng Anh là ngôn ngữ nhiều âm máu, các từ bao gồm nhì âm huyết trngơi nghỉ lên luôn luôn gồm một âm tiết vạc âm biệt lập hẳn đối với số đông âm tiết còn lại về độ nhiều năm, độ mập cùng độ cao. Âm huyết nào được phân phát âm to ra nhiều thêm, giọng cao hơn và kéo dài hơn nữa những âm khác trọng và một trường đoản cú thì ta nói âm máu kia đươc thừa nhận trọng âm. Hay nói theo cách khác, trọng âm lâm vào cảnh âm huyết đó.

Bạn đang xem: Stress pattern là gì

Lúc chú ý vào phiên âm của một từ, thì trọng âm của trường đoản cú đó được cam kết hiêu bởi vết (‘) làm việc vùng phía đằng trước, trên âm máu đó.

Ví dụ: happy / ˈhæpi/ trọng âm lâm vào âm huyết vật dụng nhất

clever /ˈklevər/ trọng âm rơi vào âm huyết trang bị nhất

arrange /əˈreɪndʒ/ trọng âm lâm vào cảnh âm huyết sản phẩm công nghệ hai

engineer /ˌendʒɪˈnɪr/ gồm hai trọng âm: trọng âm thiết yếu rơi vào cảnh âm tiết đồ vật cha /nir/ và trọng âm prúc rơi vào cảnh âm máu thứ nhất /en/

Japanese /ˌdʒæpəˈniːz/ trọng âm thiết yếu lâm vào tình thế âm huyết thứ tía /ˈniːz/ với trọng âm phú lâm vào âm ngày tiết đầu tiên /dʒæ/


*

* Trọng âm từ đóng vai trò đặc biệt quan trọng vào Việc sáng tỏ được từ bỏ này cùng với từ khác Khi họ nghe cùng nói tiếng Anh. Người phiên bản ngữ phạt âm bất kể tự như thế nào đều có trọng âm khôn cùng tự nhiên đến mức bọn họ lừng chừng là họ gồm áp dụng trọng âm.Vì vậy, đặt trọng âm không nên âm ngày tiết hay không thực hiện trọng âm đã khiến người bản xứ đọng cực nhọc có thể đọc được là bạn học giờ Anh mong mỏi nói gì và chúng ta cũng gặp mặt ít nhiều khó khăn trong bài toán nghe hiểu bạn bản xứ. Chẳng hạn: tự desert tất cả nhị cách thừa nhận trọng âm: trọng âm rơi vào tình thế âm tiết sản phẩm công nghệ nhất/ˈdezərt/ thì sẽ là danh từ bỏ, Có nghĩa là sa mạc, tuy thế trọng âm rơi vào âm huyết thứ hai /dɪˈzɜrt/ thì sẽ là cồn trường đoản cú, tức là vứt rơi, đảo ngũ. Trong giờ Anh, gồm một trong những từ được viết như là nhau nhưng lại trọng âm ở đoạn khác biệt phụ thuộc vào từ bỏ các loại. do đó phát âm đúng trọng âm của một trường đoản cú là yếu tố thứ nhất góp sinh viên nghe đọc với nói được như bạn bạn dạng ngữ.

1.2. Các luật lệ đánh dấu trọng âm từ

1.2.1. Từ bao gồm nhị âm tiết

a. Trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm tiết sản phẩm nhất

- Đối với hầu hết những danh từ bỏ với tính từ bỏ tất cả nhì âm ngày tiết vào giờ đồng hồ Anh thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên.

Ví dụ: Danh từ: center /ˈsentər/, object /ˈɑːbdʒɪkt/, flower /ˈflaʊər/...

Tính từ: happy/ ˈhæpi/, present /ˈpreznt/ , clever /ˈklevər/, sporty /ˈspɔːrti/ ...

-Các rượu cồn tự cất nguyên lòng ngắn sinh hoạt âm huyết lắp thêm nhị cùng ngừng bởi một (hoặc không ) phụ âm, thì trọng âm lâm vào tình thế âm ngày tiết thứ nhất.

ví dụ như : enter/ ˈentər/, travel/ ˈtrævl/ , open /ˈoʊpən/ ...

-Bên cạnh đó, các hễ từ bỏ tận thuộc là ow, thì trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm máu trước tiên.

Ví dụ: borrow / ˈbɔːroʊ/, follow /ˈfɑːloʊ/...

b. Trọng âm lâm vào cảnh âm máu vật dụng hai

- Hầu không còn các cồn trường đoản cú, giới trường đoản cú có nhì âm huyết thì trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm tiết đồ vật hai

Ví dụ: Động từ: relax /rɪˈlæks/, object /əbˈdʒekt/, receive / rɪˈsiːv/ , accept /əkˈsept/...

Giới từ: among muốn /əˈmʌŋ/, aside /əˈsaɪd/ , between /bɪˈtwiːn/...

-Các danh tự hay tính từ chứa nguyên lòng nhiều năm, nguyên lòng song sinh hoạt âm máu sản phẩm công nghệ nhì hoặc hoàn thành nhiều hơn nữa một phú âm thì trọng âm đã rơi vào cảnh bao gồm âm máu đó.

Ví dụ: belief /bɪˈliːf/, nhật bản /dʒəˈpæn/, correct /kəˈrekt/, perfume /pərˈfjuːm/, police /pəˈliːs/ ...

-Những từ tất cả hai âm huyết tuy thế âm máu trước tiên là một trong những chi phí tố thì trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm huyết máy nhị.

Ví dụ: unwise /ˌʌnˈwaɪz/, prepare /prɪˈper/, dislượt thích /dɪsˈlaɪk/, revì /ˌriːˈduː/

1.2.2. Từ tất cả ba âm huyết và nhiều hơn thế nữa cha âm tiết

a. Trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm ngày tiết đồ vật nhất

Đối cùng với danh từ bao gồm tía âm tiết: trường hợp âm huyết thứ nhị tất cả đựng âm /ə/ hoặc /i/ thì trọng âm đang lâm vào tình thế âm tiết thứ nhất.

Ví dụ: paradise /ˈpærədaɪs /, pharmacy /ˈfɑːrməsi/, controversy /ˈkɑːntrəvɜːrsi/, holiday /ˈhɑːlədeɪ /, resident /ˈrezɪdənt/...

b. Trọng âm lâm vào tình thế âm ngày tiết đồ vật hai

- Nếu những động từ tất cả âm ngày tiết ở đầu cuối cất âm /ə/ hoặc /i/ thì trọng âm đang lâm vào hoàn cảnh âm huyết máy hai .

Ví dụ: consider /kənˈsɪdər/, rethành viên /rɪˈmembər/, inhabit /ɪnˈhæbɪt/,examine /ɪɡˈzæmɪn/...

Xem thêm: Urd Là Gì Ở Trỏng? Thiết Kế Sản Phẩm Bắt Đầu Từ Mobile

Ví dụ: familiar /fəˈmɪliər/, considerate /kənˈsɪdərət/...

- Nếu các danh trường đoản cú tất cả âm ngày tiết trước tiên cất âm nđính thêm (/ə/ hay/i/) hoặc gồm âm ngày tiết sản phẩm công nghệ hai đựng nguan tâm dài/ nguan tâm song thì trọng âm rơi vào tình thế âm tiết trang bị hai.

Ví dụ: computer /kəmˈpjuːtər/, potakhổng lồ /pəˈteɪtoʊ/, banamãng cầu /bəˈnænə/, disaster /dɪˈzɑːstə(r)/

1.2.3. Các tự chứa hậu tố

- Các tự tận thuộc là -ic, -tion, -sion , -ious, -ian, -ial thì trọng âm lâm vào tình thế âm tiết vật dụng nhị tính từ thời điểm cuối lên.

lấy ví dụ như : economic /ˌiːkəˈnɑːmɪk/, linguistic /lɪŋˈɡwɪstɪk/, geoxúc tích /ˌdʒiːəˈlɑːdʒɪk/...

- Các từ tận thuộc là -cy, -ty, -phy , –gy, -ible, -ant, -ical, -ive, -ual, -ance/ence, -ify, - al/ ar, - uous, -ual thì trọng âm lâm vào âm máu trang bị bố tính từ cuối lên.

Ví dụ: privacy /ˈpraɪvəham /, credibility/ˌkredəˈbɪləti/ , photography /fəˈtɑːɡrəfi /, geology /dʒiˈɑːlədʒi/, practical /ˈpræktɪkl /...

- Các trường đoản cú cất hậu tố: -ain, -eer, -ese, esque thì trọng âm rơi vào tình thế thiết yếu các hậu tố đó

Ví dụ: Japanese /ˌdʒæpəˈniːz/, mountaineer /ˌmaʊntnˈɪr/, entertain / ˌentərˈteɪn /

picturesque /pɪktʃəˈresk/...

- Các phú tố không làm tác động mang lại trọng âm câu: -able, -age, -al, -en, -ful, -ing, -ish,-less, -ment, -ous.

Ví dụ: comfortable /ˈkʌmftəbl /, happiness / ‘hæpinəs/, amazing /əˈmeɪzɪŋ /, continuous /kənˈtɪnjuəs /...

1.2.4. Từ ghép

- Danh trường đoản cú ghép: trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm máu thứ nhất.

Ví dụ: doorman /ˈdɔːrmən/, typewriter /ˈtaɪpraɪtər/, greenhouse /ˈɡriːnhaʊs/ ...

- Tính trường đoản cú ghnghiền : trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm máu thiết bị hai

Ví dụ:good-tempered, self- confident, well-dressed, hard-working, easy-going

- Động tự ghép: trọng âm rơi vào tình thế âm máu vật dụng hai

Ví dụ: Understvà /ʌndərˈstænd /, overflow /ˌoʊvərˈfloʊ/

2. Trọng âm trong câu tiếng Anh

Trong tiếng Anh, không chỉ từ với trọng âm, nhưng câu cũng có trọng âm. Những từ bỏ được dấn trọng âm thì hay phát âm to nhiều hơn với chậm chạp hơn phần đa từ bỏ còn lại. Trọng âm câu rất đặc biệt quan trọng,vì chưng lúc nói, từ mà người nói nhấn trọng âm cũng như giải pháp mà người ta tấn công trọng âm vào và một trường đoản cú hoàn toàn có thể làm cho biến hóa trọn vẹn nghĩa hàm đựng vào lời nói. Bên cạnh đó, trọng âm câu còn tạo nên nhạc điệu, xuất xắc giờ đồng hồ nhạc cho ngôn ngữ. Đó đó là âm điệu, tạo cho sự biến đổi vào tốc độ giao tiếp giờ đồng hồ Anh. Cách nhịp thân trường đoản cú được tiến công trọng âm là giống hệt.

Ví dụ: I’m in the classroom (Tôi chứ không phải ai khác vẫn sinh hoạt trong lớp học)

I’m in the classroom (Tôi vẫn sống trong lớp học chđọng không phải sinh sống nơi nào khác)

Trong một câu, phần đông các từ được chia thành nhị một số loại, chính là tự nằm trong về khía cạnh nội dung (content words) và tự nằm trong về phương diện cấu trúc (structure words). Chúng ta hay dấn trọng âm vào các trường đoản cú thuộc về mặt câu chữ, chính vì đây là gần như từ quan trọng đặc biệt và sở hữu nghĩa của câu.

Những trường đoản cú trực thuộc về phương diện cấu tạo là các tự phụ trợ cấu trúc ngữ pháp cho câu, làm cho câu đúng về phương diện kết cấu hoặc ngữ pháp. Chúng thường xuyên không nhiều quan trọng rộng cùng không được dìm trọng âm lúc nói.

Nếu vào một câu, những tự thuộc về phương diện cấu tạo bị lược loại bỏ, chỉ còn những từ bỏ trực thuộc về phương diện ngôn từ thì fan nghe vẫn hiểu được nghĩa của câu. Ngược lại nếu loại bỏ nội dung words thì người nghe quan yếu phát âm được ý nghĩa của câu.

Ví dụ: We want lớn go lớn work.

I am talking to lớn my friends.

You’re sitting on the desk, but you aren’t listening to me.

What did he say lớn you in the garden?

2.1. Từ thuộc về khía cạnh nội dung: được dìm trọng âm

Những trường đoản cú với nghĩa

Ví dụ

Động từ bỏ chính

sell, give, employ, talking, listening

Danh từ

car, music, desk

Tính từ

big, good, interesting, clever

Trạng từ

quickly, loudly, never

Trợ hễ từ (dạng đậy định)

don’t, can’t, aren’t

Đại từ bỏ chỉ định

this, that, those, these

Từ để hỏi

Who, Which, Where

 

2.2. Từ trực thuộc về mặt cấu trúc: không được dìm trọng âm

Những trường đoản cú đúng về khía cạnh cấu trúc

Ví dụ

Đại từ

he, we, they

Giới từ

on, at, into

Mạo từ

a, an, the

Từ nối

và, but, because

Trợ đụng từ

can, should, must

Động từ bỏ ‘tobe’

am, is, was

 

3. Bài tập ghi lại trọng âm trong tiếng Anh

Exercise 1 : Choose the word that has a different ức chế pattern from the others.