English lớn Vietnamese translations

Tech/Engineering – IT (Information Technology) / Mạng cộng đồng

English term or phrase: stats

FB has an incredibly easy lớn use profile, wall và stats, groups và events where you can create or tìm kiếm for local và global conciouss businesses…Stats ở đó là gì?Em cám ơn!
This person is a infobandarpkr.com Certified PRO in English lớn VietnameseClick chuột the red seal for more information on what it means lớn be a infobandarpkr.com Certified PRO. “, this, sự kiện, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>Nam Vo


Bạn đang xem: Stat là gì

*

Local time: 12:12
Đo đạc

Explanation:Trong những mạng cộng đồng, rõ rệt như ví dụ mình đưa, stats, trong wordpress, đúng cách là đo đạc.

*

This person is a infobandarpkr.com Certified PRO in English lớn VietnameseClick chuột the red seal for more information on what it means lớn be a infobandarpkr.com Certified PRO. “, this, sự kiện, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”> Specializes in field”, this, sự kiện, “170px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>Hoang Bao LanVietnamLocal time: 12:12

Summary of answers provided5
Đo đạcThis person is a infobandarpkr.com Certified PRO in English lớn VietnameseClick chuột the red seal for more information on what it means lớn be a infobandarpkr.com Certified PRO. “, this, sự kiện, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>Hoang Bao Lan

Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Arcana Là Gì ? Arcana Nghĩa Là Gì

*

5đo đạcThis person is a infobandarpkr.com Certified PRO in Vietnamese lớn EnglishClick chuột the red seal for more information on what it means lớn be a infobandarpkr.com Certified PRO. “, this, sự kiện, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>VIET NGUYEN NGO


*

*

4đo đạcThis person is a infobandarpkr.com Certified PRO in English lớn VietnameseClick chuột the red seal for more information on what it means lớn be a infobandarpkr.com Certified PRO. “, this, sự kiện, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>Hoang Dan

Explanation:My suggestionThis person is a infobandarpkr.com Certified PRO in English lớn VietnameseClick chuột the red seal for more information on what it means lớn be a infobandarpkr.com Certified PRO. “, this, sự kiện, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”> Hoang DanVietnamLocal time: 12:12Specializes in fieldNative speaker of: English, VietnamesePRO pts in category: 32

Bài viết liên quan