Nâng cao vốn từ bỏ vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use tự infobandarpkr.com.Học những tự bạn phải tiếp xúc một giải pháp tự tin.


Bạn đang xem: Sidewalk là gì

A few people were milling about on the dark sidewalk outside the shop, but the siêu thị itself was empty.
Thus, we may find ourselves having walked miles of đô thị sidewalks or wooded paths almost blindly while engrossed in deep conversation with a friend.
The unphối strvà removes the phối strand of the right foot, và then another mix str& fastens it khổng lồ a new position on the sidewalk.
A patch of sidewalk briefly turns slippery even though it is dry và clean - causing the man running away with a stolen briefcase lớn slip.
Initially, no consensus existed regarding the provision of streets, sidewalks, water connections and sewers.
The hour bus trip transforms them from a world of noise & crowded cement sidewalks into a world of green grass, forests, and lakes.
The drawing shows how the right leg of the walker is freed from the sidewalk, and then it is tied down lớn a new position.
Fewer people would be getting in each other"s way when trying lớn vị something easy lượt thích walk down the sidewalk.
The left leg is then freed from the sidewalk, & is tied down lớn the position originally occupied by the right leg.
Các cách nhìn của các ví dụ không mô tả ý kiến của các chỉnh sửa viên infobandarpkr.com infobandarpkr.com hoặc của infobandarpkr.com University Press xuất xắc của những nhà cấp giấy phép.
*

Xem thêm: Định Nghĩa Của Discrepancy Là Gì, Nghĩa Của Từ Discrepancy, Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

a town or đô thị that tries to encourage a good environment, for example by providing a lot of parks & using food that is grown in the local area

Về vấn đề này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp chuột Các app tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập infobandarpkr.com English infobandarpkr.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở lưu giữ với Riêng bốn Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語