Tiếp tục cùng với bộ từ vựng tiếng Anh tài chính ngân hàng phần 1 , infobandarpkr.com xin chia sẻ phần 2 cùng với 38 từ bỏ hay gặp mặt nhất khi chúng ta thực hiện cùng giao dịch cùng với những bank.

Bạn đang xem: Sao kê tiếng anh là gì

Các chúng ta cùng quan sát và theo dõi nhé

1. Magnetic /mæg’netik/ (adj): từ bỏ tính

-> Magnetic Stripe /mæg’netik straip/: dải băng từ

2. Reconcile /’rekənsail/ (v): bù trừ, điều hoà

3. Circulation /,sə:kju’leiʃn/ (n): sự lưu giữ thông

4. Clear /kliə/ (v): tkhô giòn toán thù bù trừ

5. Honour /’ɔnə/ (v): đồng ý thanh toán

6. Refer to drawer (n): (R.D) “Tsoát lại tín đồ cam kết phát”

7. Non-thẻ instrument : phương tiện đi lại tkhô hanh toán thù ko sử dụng tiền mặt

8. Present /’preznt – pri’zent/ (v): xuất trình, nộp

9. Outcome /’autkʌm/ (n): kết quả

10. Debt /det/ (n.): khoản nợ

11. Debit /’debit/ (v): ghi nợ (money which a company owes)

12. Debit balance / ‘debit ‘bæləns/: số dư nợ

13. Direct debi /di’rekt ‘debit /: ghi nợ trực tiếp

14. Deposit money /di’pɔzit ‘mʌni /: tiền gửi

15. Give sầu credit : cấp tín dụng

16. Illegible /i’ledʤəbl/ (adj): không đọc được

17. Bankrupt /’bæɳkrəpt/ = Bust /bʌst/: vỡ vạc nợ, phá sản

18. Make out (v): ký phạt, viết (Séc)

19.

Xem thêm: Mcq Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Mcq Là Gì

Banker /’bæɳkə/ (n): người của ngân hàng

đôi mươi. Place of cash: chỗ cần sử dụng tiền mặt

21. Obtain cash /əb’tein kæʃ/: rút ít chi phí mặt

22. Cash point / kæʃ pɔint/: điểm rút tiền mặt

23. Make payment / meik ‘peimənt/: sai bảo đưa ra trả

24. Subtract /səb’trækt/ (n): trừ

25. Plastic money /’plæstik ‘mʌni / (n): tiền vật liệu nhựa (các nhiều loại thẻ Ngân hàng)

26. Sort of card: nhiều loại thẻ

27. Plastic card /’plæstik kɑ:d/ (n): thẻ nhựa

28. Charge card /tʃɑ:dʤ kɑ:d/: thẻ thanh toán

29. Smart card /smɑ:t kɑ:d/ (n): thẻ thông minh

30. Cash thẻ /kæʃ kɑ:d/ (n): thẻ rút ít chi phí mặt

31. Cheque card /tʃek kɑ:d / (n): thẻ Séc

32. Bank card /bæɳk kɑ:d / (n): thẻ ngân hàng

33. Cardholder (n): chủ thẻ

34. Shareholder (n): cổ đông

35. Dispenser /dis’pensə/ (n): trang bị rút ít chi phí tự

36. Statement /’steitmənt/ (n): sao kê (tài khoản)

37. Cashier /kə’ʃiə/ (n): nhân viên cấp dưới thu, đưa ra tiền (sống Anh)

38. Withdraw /wi ‘dr :/ (v): rút ít tiền mặt

Dường như, những chúng ta cũng có thể truy vấn vào trang web của infobandarpkr.com trên đây để nâng cấp cùng bổ sung kỹ năng và kiến thức tiếng Anh của bản thân nhé! Chúc các bạn thành công


*
“Tiếng Anh bồi” bao gồm cân xứng cùng với môi trường xung quanh công sở?

Tiếng Anh bồi trong môi trường thiên nhiên công sở còn trường tồn tương đối nhiều. Dù bị...