Chắc AE không thể lạ gì vs cái lầy đề nghị không nè cổ