Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use từ infobandarpkr.com.Học những từ bạn phải tiếp xúc một giải pháp tự tín.


Bạn đang xem: Porcupine là gì

Numerous caches contain the remains of toxic animals, including stingrays, porcupine fish, cone shells, and potentially toxic corals and sponges.
They share beliefs và stories relevant khổng lồ each species, for example, the belief that porcupines have sầu the power to grant wishes.
For information, the chinchilla belongs khổng lồ the order of rodents—rodentiae—which includes the porcupine, but the family of the chinchilla consists of two species, which should have been mentioned.
It"s a bit like ignoring the quills of a porcupine và telling others what a cuddly housepet it makes.
But when he gets bachồng the cello and continues khổng lồ play poorly, the porcupine gets removed from the picture.
Các ý kiến của các ví dụ không trình bày cách nhìn của những chỉnh sửa viên infobandarpkr.com infobandarpkr.com hoặc của infobandarpkr.com University Press hay của các bên cấp phép.
*

*

Xem thêm: Foxit Pdf Editor Free Download Idm V6, Mildred Full Software Free Download

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các tiện ích kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn infobandarpkr.com English infobandarpkr.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ cùng Riêng tư Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語