IES CUNG CẤP GVNN KHÓA HỌC IES E.LEARNING THƯ VIỆN TIN TỨC
mở cửa Menu IES CUNG CẤP GVNN KHÓA HỌC IES E.LEARNING THƯ VIỆN TIN TỨC
*
*
*

Cùng IES học tập giờ đồng hồ Anh chuyên ngành đến địa điểm hành bao gồm nhân sự, đấy là một giữa những địa điểm luôn luôn phải có trong những cửa hàng. Và có tương đối nhiều từ vựng chuyên ngành cơ mà địa điểm này thường xuyên áp dụng đặc biệt là lúc thao tác cho quý doanh nghiệp nước ngoài hoặc công tynhân sự fan nước ngoài.

Từ vựng giờ đồng hồ Anh vào làm chủ nhân sự với tuyển dụng

HR - Human Resources: mối cung cấp nhân lực (nhân sự)

HR manager: trưởng chống nhân sự

Strategic human resource management (SHRM)/strəˈtiːʤɪk ˈhjuːmən rɪˈsɔːs ˈmænɪʤmənt/: Chiến lược quản lí trị nhân sự

Recruit /rɪˈkruːt/: Tuyển dụng

Headhunt /ˈhedhʌnt/: Tuyển dụng nhân kiệt (săn đầu người)

Recruitment agency /rɪˈkruːtmənt ˈeɪdʒənsi/: shop tuyển dụng

Vacancy /ˈveɪkənsi/: Vị trí trống, bắt buộc tuyển mới

Job advertisement /dʒɑˈædvəːtaɪzmənt/: Thông báo tuyển chọn dụng

*

Background kiểm tra /ˈbækɡraʊnd tʃek/: Việc xác minch công bố về ứng viên

Labor law /ˈleɪbɚ lɔː/: Luật lao động

Corporate culture /ˈkɔːpərɪt ˈkʌlʧə/: Vnạp năng lượng hóa doanh nghiệp

Organizational chart /ˌɔrɡənəˈzeɪʃənəl tʃɑːrt/: Mô hình tổ chức

Collective sầu agreement /kəˈlektɪv əˈɡriːmənt/: Thỏa ước lao hễ tập thể

Job applicant /dʒɑːb ˈæplɪkənt/: Người nộp solo xin việc

Interview /ˈɪntəvjuː/: Plỗi vấn

Candidate /ˈkændɪdət/: Ứng viên

Job title /dʒɑːbˈtaɪtl/: Chức danh công việc

Probation /proʊˈbeɪ.ʃən/: Thời gian demo việc

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về những tài năng tuyển chọn dụng

Selection criteria /sɪˈlekʃən kraɪˈtɪər i ə/: Các tiêu chí tuyển chọn chọn

Chip Core competence /kɔːrˈkɑːmpɪtəns/: Kỹ năng cần thiết yêu cầu

Soft skills /sɒft skɪls/: Kĩ năng mềm

Qualification /ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃən/: Năng lực, phẩm chất

Multitasking /ˈmʌltiˌtæskiŋ/: Khả năng có tác dụng những Việc và một dịp (nhiều nhiệm)

Organizational skills /ɔːrɡənəˈzeɪʃənəl skɪls/: Khả năng tổ chức

Leadership /ˈliːdəʃɪp/: Khả năng dẫn dắt, lãnh đạo

Self-discipline /ˌselfˈdɪsɪplɪn/: Tính kỷ phương pháp (kỷ điều khoản tự giác)

Teamwork /ˈtiːmwɜːk/: Kỹ năng thao tác nhóm

Honesty /ˈɑːnəsti/: Tính trung thực

Creativity /ˌkrieɪˈtɪvɪt̬i, ˌkriə-/: Óc sáng sủa tạo

Perseverance /ˌpəːsəˈvɪrəns/: Sự kiên trì

Patience /ˈpeɪʃəns/: Tính kiên nhẫn

Innovation /ˌɪnəˈveɪʃən/: Sự đổi mới (mang ý nghĩa thực tiễn)

Business sense /ˈbɪznɪs sens/: Am đọc, gồm chất xám gớm doanh

Enthusiasm /ɪnˈθuːziæzəm/: Sự hăng hái, nhiệt tình (cùng với công việc)

Từ vựng tiếng Anh về hồ sơ tuyển dụng

Curriculum vitae /kəˌrɪkjʊləmˈviːtaɪ/: Sơ yếu hèn lý lịch

Competency protệp tin /ˈkɑːmpɪtənmê mệt ˈproʊfaɪl/: Hồ sơ kỹ năng

Job mô tả tìm kiếm /dʒɑːb dɪˈskrɪpʃən/: Bản mô tả công việc

Application form /ˌæplɪˈkeɪʃən fɔːrm/: Form mẫu ban bố nhân sự lúc xin việc

Application letter /ˌæplɪˈkeɪʃ(ə)n ˈlɛtə/: Thư xin việc

Medical certificate /ˈmedɪkəl səˈtɪfɪkət/: Giấy khám sức khỏe

Criminal record /ˈkrɪmɪnəl rɪˈkɔːrd/: Lý định kỳ tứ pháp

Diploma /dɪˈpləʊmə/: Bằng cấp

Offer letter /ˈɒfə ˈlɛtə/: Thỏng mời thao tác làm việc (sau thời điểm bỏng vấn)

*

Disciplinary procedure /ˈdɪsəplɪneri prəʊˈsiːdʒər/: Quy trình xử trí kỷ luật

Direct labor /dɪˈrektˈleɪbə/: Lực lượng lao hễ trực tiếp

Compassionate leave sầu /kəmˈpæʃənət liːv/: Nghỉ câu hỏi lúc tất cả người thân trong gia đình trong gia đình mất

Career ladder /kəˈrɪərˈlædər/: Nấc thang sự nghiệp

Employee relations /ˌemplɔɪˈiː rɪˈleɪʃənz/: Quan hệ thân nhân viên cấp dưới với cấp trên cai quản lý

Disciplinary hearing /ˈdɪsəplɪneri ˈhɪr.ɪŋ/: Họp xét xử kỷ luật

Employee termination /ˌemplɔɪˈiːˌtɜːmɪˈneɪʃən/: sự loại bỏ nhân viên

Annual leave sầu /ˈænjuəl liːv/: Nghỉ phép năm

Discipline /ˈdɪsəplɪn/: Nề nếp, kỷ cưng cửng, kỷ luật

Disciplinary action /ˈdɪsəplɪneri ˈækʃən/: Hình thức kỷ luậtConflict of interest /ˈkɑnflɪkt əv ˈɪntrəst, ˈɪntərəst/: Xung chợt lợi ích

Employee rights /ˌemplɔɪˈiː rɑɪts/: Quyền đúng theo pháp của nhân viên

Labor contract /ˈkɒntræktˈleɪbə/: Hợp đồng lao động

Paternity leave /pəˈtɜːnəti liːv/: Nghỉ sinc con

Rostered day off /ˈrɒstərd deɪ ɑːf/: Ngày nghỉ ngơi bù

Maternity leave /məˈtɜrnɪt̬i liːv/: Nghỉ tnhì sản

Sichồng leave sầu /sɪk liːv/: Nghỉ ốm

Paid leave /peɪd liːv/: Nghỉ phnghiền hưởng trọn lương

Unpaid leave sầu /ʌnˈpeɪd liːv/: Nghỉ phnghiền không lương

Timesheet /ˈtaɪm.ʃiːt/: Bảng chấm côngRotation /rəʊˈteɪʃən/: Công bài toán theo ca

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về lương và an sinh xóm hội

Pension fund /ˈpenʃən fʌnd/: Quỹ hưu trí

Seniority /siːˈnjɔːrət̬i/: Thâm niên

Starting salary /stɑːtɪŋ ˈsæləri/: Lương khởi điểm

National minimum wage /ˈnæʃənəl ˈmɪnɪməm weɪdʒ/: Mức lương buổi tối thiểu

Base salary /ˈbeɪsɪkˈsæləri/: Lương cơ bản

Pay scale /peɪ skeɪ /: Bậc lương

Average salary /ˈævərɪdʒ ˈsæləri/: Lương trung bình

Wage bill /weɪdʒ bɪl/: Quỹ lương

Wage /weɪdʒ/: Tiền công

Payroll /ˈpeɪrəʊl/: Bảng lương

Salary /ˈsæləri/: Tiền lương

Bonus /ˈbəʊnəs/: Thưởng

*

Performance bonus – /pəˈfɔːrməns ˈbəʊnəs/: Thưởng theo hiệu suất

Health insurance /ˈhelθ ɪnˌʃɔːrəns/: Bảo hiểm y tế

Social insurance /ˈsoʊʃəl ɪnˈʃɔːrəns/: Bảo hiểm thôn hội

Overtime /ˈoʊvəaɪm/: Thời gian làm thêm giờ, chi phí có tác dụng thêm giờ

Unemployment insurance /ˌʌnɪmˈplɔɪmənt ɪnˈʃɔːrəns/: Bảo hiểm thất nghiệp

Personal income tax /ˈpɜːsnl ˈɪnkʌm tæks/: Thuế thu nhập cá nhân cá nhân 1 IES Education