The problem with employing people who are overqualified for the job is that they often don"t stay in it for long.

Bạn đang xem: Overqualified là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ infobandarpkr.com.Học những trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một giải pháp lạc quan.


I suggest to my noble friend that prison officers are overqualified merely to lớn sit beside the accused in the doông chồng for eight hours a day.
These women came with credentials from well-known colleges and universities và many were overqualified for their positions, but later were promoted to more prestigious positions.
Overqualified candidates may be seen as taking the position temporarily in order lớn obtain work experience for another position or taking the position temporarily until better employment can be found.
Các cách nhìn của các ví dụ không biểu lộ ý kiến của các biên tập viên infobandarpkr.com infobandarpkr.com hoặc của infobandarpkr.com University Press tốt của các đơn vị cấp giấy phép.
*

the work of collecting, writing, & publishing news stories và articles in newspapers & magazines or broadcasting them on the radio and television

Về việc này
*

Xem thêm: Nhạc Nightcore Là Gì - Nhạc Nightcore Là Cái Nhạc Gì Thế

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các phầm mềm search kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn infobandarpkr.com English infobandarpkr.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở nhớ và Riêng bốn Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語