Likely có thể xuất hiện trong cấu trúc Be likely + to Verbhoặc It"s likely that + mệnh đềđể chỉ điều gì đó tất cả khả năng xảy ra.

Bạn đang xem: More likely là gì

1. Be likely to

Be likely tođi với động từ ngulặng thể có to.

Ví dụ:

Areparents who have sầu a lot of moneylikely tospoil their children?

Be likely tothường được sử dụng để tạo ra sự so sánh với những từ như: as … as,more, (the) most, lesscùng (the) least.

Ví dụ:

I think menare more likely tospend a lot of money on food than women are.
A:I liked Budapest as well.B:Yeah. I’mprobablyless likely togo baông xã there than khổng lồ Prague.
Steve sầu is as likely khổng lồ get the job as Dora. They’re both very well qualified.Kevin is (the) least likely lớn want to get married of all his friends.

Ảnh: Pinterest

2.It"s likely that

Cấu trúc It’s likelythat+ mệnh đề; động từ vào mệnhđề thường chiaở thì tương laiđơn để chỉ khả năng xảy ra của việc làm sao đó.

Ví dụ:

It’s likely thatsales will rise.It’slikelythat more states will soon follow California’s lead.

Xem thêm: Vietnam National Id Là Gì ?, Ý Nghĩa Một Số Loại Mã Id Phổ Biến Nhất Hiện Nay

Với nghĩa dường như, gồm vẻ như, cấu trúc It"s likely that + mệnhđề thườngđược dùngđể viết lại câu có những cấu trúc tươngđương, bao gồm:It seems that… = It appears that... = It looks as if…= It is likely that…

Ví dụ:

It seems that she was very depressed about failing the test.= It appears that she was very depressed about failing the chạy thử.= It is likely that she was very depressed about failing the kiểm tra.= It looks as if she was very depressed about failing the test. (Có vẻ như cô ấy rất buồn vày trượt kỳ thi)It appears that they"ve sầu sent us the wrong information.= It seems that they"ve sầu sent us the wrong information.= It is likely that they"ve sent us the wrong information.= It looks as if they"ve sent us the wrong information. (Có vẻ như họ đã gửi nhầm thông tin cho chúng ta)It looks as if it"s going to lớn rain again.= It seems that it"s going to rain again.= It appears that it"s going lớn rain again.= It is likely that it"s going lớn rain again. (Nhìn có vẻ như trời lại sắp mưa)It is likely that she"s very surprised at his amazing performance.= It seems that she"s very surprised at his amazing performance.= It appears that she"s very surprised at his amazing performance.= It looks as if she"s very surprised at his amazing performance. (Có vẻ như cô ấy rất ngạc nhiên trước màn biểu diễn tuyệt vời của anh ta)

Lưu ý: Ta lập thể phủ định của be likely to Verb với It"s likely that bằng bí quyết thêm not vào trước likely hoặc sử dụng unlikely. Unlikely mang tính trang trọng hơn so với not likely.

Ví dụ:

The company isnot likely tomake a profit in the second half of the year.People areunlikely tolisten to lớn hlặng now because they know he lied.

Ta gồm thể dùng trạng từ mức độ nhưvery,quite,highlycùng extremelytrướclikelyvàunlikely để nhấn mạnh nghĩa củabọn chúng.

Ví dụ:

The government isvery likelylớn propose changes lớn the income tax system soon.I think it’shighly unlikelythat she’ll get into lớn university with the thử nghiệm scores she has.

Lưuý:It is likely to(tất cả thể, tất cả khả năng)ko tươngđồng về nghĩa so với It is easy khổng lồ (dễ dàng làm cho gì).

Ví dụ:

It’seasyto lớn forget lớn save sầu your work on the computer.Not:It’s likely khổng lồ forget…It’seasylớn confuse mushrooms you can eat with poisonous ones.Not:It’s likely lớn confuse…