Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ infobandarpkr.com.Học những từ bạn cần tiếp xúc một phương pháp sáng sủa.


Bạn đang xem: Loose furniture là gì

As the regulations will giảm giá khuyến mãi with coverings, will they apply khổng lồ curtains, drapes, loose covers and other items within the trang chủ that use similar materials?
Only a part of household furnishing fabrics are used in the making up of furniture; part is used for loose covers & similar things.
We are talking about a match test that will apply to both loose covers & covers that come already fitted to lớn the furniture.
If loose covers flame, the original material will give sầu no protection against the flame reaching dangerous filling.
I am concerned about the re-covering of furniture either professionally or by the use of furnishing fabrics that are used in the home page, including the use of loose covers.
New furniture is often protected by loose covers, which, sadly, are not included in the regulations.
Các ý kiến của những ví dụ ko diễn đạt quan điểm của các biên tập viên infobandarpkr.com infobandarpkr.com hoặc của infobandarpkr.com University Press tốt của những bên cấp phép.
*

a person employed by a newspaper, a television station, etc. lớn report on a particular subject or sover reports from a foreign country

Về Việc này

Xem thêm: Shoutout Ask Fm Là Gì ? Cách Dùng Ask Shoutout Ask Fm Là Gì

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập infobandarpkr.com English infobandarpkr.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語