Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use tự infobandarpkr.com.Học những từ bỏ bạn phải tiếp xúc một phương pháp lạc quan.


Bạn đang xem: If any là gì

We use any with of before articles (a/an, the), demonstratives (this, these), pronouns (you, us) or possessives (his, their): …
Any doesn’t have sầu a negative sầu meaning on its own. It must be used with a negative word lớn mean the same as no. …
We use any và every to talk about the total numbers of things in a group. Their meanings are not exactly the same: …
We use any with of before articles (a/an, the), demonstratives (this, these), pronouns (you, us) or possessives (his, their): …
Any doesn’t have sầu a negative meaning on its own. It must be used with a negative word to mean the same as no. …
We use any & every to talk about the total numbers of things in a group. Their meanings are not exactly the same: …
one of or each of, or a stated amount of (something that is more than one or has a number of parts), without saying which particular part is meant:
None of this, however, in any way invalidates previous conclusions about the rate at which the social classes are becoming related lớn one another.
Các ý kiến của các ví dụ không mô tả cách nhìn của các biên tập viên infobandarpkr.com infobandarpkr.com hoặc của infobandarpkr.com University Press tuyệt của các đơn vị trao giấy phép.
irgendeiner/irgendeine/irgendeines, irgendwelcher/irgendwelche/irgendwelches, jeder/jede/jedes…

Xem thêm: Welcome On Board Là Gì - What Is The Meaning Of Welcome On Board Or Aboard

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các tiện ích search tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn infobandarpkr.com English infobandarpkr.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message