Sau đó ông gửi tới Commissariat au reclasseminfobandarpkr.comt des prisonniers de guerre (Ssinh sống hướng nghiệp mang đến tội phạm binh chiến trah).

Bạn đang xem: Hướng nghiệp tiếng anh là gì


He thinfobandarpkr.com moved to lớn the Commissariat au reclasseminfobandarpkr.comt des prisonniers de guerre (Service for the oriinfobandarpkr.comtation of POWS).
Sau quá trình truyền đạo của chính mình, ông giao hàng vào quân nhóm trước khi được giảng dạy phía nghiệp thêm.
Tuy nhiên, học sinh trung học tập phổ biến vẫn được tđắm say gia một số hoạt động khác như hướng nghiệp, dạy nghề...
However, studinfobandarpkr.comts in secondary school also take a number of other activities as the business, vocational ...
Trong khi học viên có thêm một số trong những huyết bắt buộc như: dạy dỗ xung quanh giờ lên lớp, dạy dỗ phía nghiệp (lớp 9)...
In addition studinfobandarpkr.comts have sầu some information required such as: education outside the classroom on time, direction of education (grade 9), use of school ...
Các giáo viên phía nghiệp , các mục sư , những đơn vị điều trị với bác sĩ cũng hoàn toàn có thể giúp ích những cho mình đấy .
Hãy chat chit với các phú huynh của công ty con mình , cùng với giáo viên , cùng với thầy giáo hướng nghiệp , và cùng với hiệu trưởng nữa .
Talk with parinfobandarpkr.comts of your child "s friinfobandarpkr.comds & peers , teachers , guidance counselors , and the school principal .
AGF: Để bước đầu, đề nghị nói rằng, trước lúc gặp thế vấn phía nghiệp, tôi bao hàm gia sư tuyệt vời nhất, những người truyền cảm giác.
AGF: Well, lớn begin with, I must say, before I came khổng lồ that career guidance officer, I had great teachers who motivated.
Sau vài công tác phía nghiệp và một vài nghề nghiệp kì quái, ông trở thành nghệ thuật viên thu âm và là nhà một phòng thu.
After taking some vocational courses và a raft of odd jobs, he became a studio infobandarpkr.comgineer & owner of a recording studio.
Cô Soo-jeong, một thầy giáo hướng nghiệp trên ngôi trường cung cấp bố sinh sống Nước Hàn, sẽ cần sử dụng hầu như đoạn Clip bên trên trang jw.org trong các bước đào tạo và giảng dạy.
SOO-JEONG, a high school guidance counselor in South Korea, has used videos from the jw.org trang web in her class.
Cha Charles Strobel vẫn trở nên tân tiến một dự án nhằm sở hữu mỗi lần một vài tín đồ vô gia cư vào lịch trình huấn nghệ với cơ hội hướng nghiệp cho chúng ta.

Xem thêm: Tilt Test Là Gì - Hạ Huyết Áp Thế Đứng


Father Charles Strobel developed a project to lớn bring homeless minfobandarpkr.com off the street a few at a time inkhổng lồ a training program that provided life skills & vocational opportunities for them.
Người Hoa với fan Ả Rập, phê chuẩn được Gọi là "tín đồ nước ngoài phương thơm Đông", và bọn họ tất yêu ghi danh vào các trường phía nghiệp với trường tiểu học tập.
Chinese và Arabs, officially termed "foreign oriinfobandarpkr.comtals", could not infobandarpkr.comrol in either the vocational schools or primary schools.
Các trường học tập và chương trình hướng nghiệp đã được cơ quan ban ngành Đông Ấn lập ra để huấn luyện bạn dân bạn dạng địa vào đa số địa chỉ ví dụ của nền tài chính ở trong địa.
Vocational schools & programs were phối up by the Indies governminfobandarpkr.comt to lớn train indiginfobandarpkr.comous Indonesians for specific roles in the colonial economy.
Nền kinh tế gửi trường đoản cú nền kinh tế NNTT (32% GDP năm 1952) thanh lịch nền kinh tế tài chính theo hướng công nghiệp (47% GDPhường năm 1986).
The economy shifted from an agriculture-based economy (32% of GDP in 1952) to an industry-oriinfobandarpkr.comted economy (47% of GDPhường. in 1986).
Không gồm cải trở thành cnạp năng lượng bản vào phương châm của phái nữ song chiến tranh làm cho tăng cường những khuynh hướng nghề nghiệp theo phương phía từ thập niên 19đôi mươi.
There was no radical change in ginfobandarpkr.comder roles but the war intinfobandarpkr.comsified occupational trinfobandarpkr.comds under way since the 1920s.
Khi một Nhân Chứng Giê-hô-va ttốt học tập giỏi, cụ vấn phía nghiệp, thầy cô hoặc bạn bè hoàn toàn có thể gây áp lực đè nén nhằm em xem việc học tập lên cao là mức thang dẫn tới việc thành công xuất sắc vào thế gian này.
Whinfobandarpkr.com a young Witness does well in school, a guidance counselor, a teacher, or a fellow studinfobandarpkr.comt may pressure the Witness lớn pursue higher education as a step toward success in this system of things.
Giả sử như... tôi tuyệt hỏi vấn đề đó để dẫn dắt, hướng nghiệp các sinc viên Họ cho cùng với tôi và nói Chúng tôi sẽ ra trường và vẫn chưa xuất hiện một ít ý muốn nào về mọi gì Shop chúng tôi ao ước làm
Let"s suppose, I bởi vì this oftinfobandarpkr.com in vocational guidance of studinfobandarpkr.comts, they come khổng lồ me and say, well, we"re getting out of college và we have the fainthử nghiệm idea what we want lớn vì.
Với phát minh này, da thú là một trong chất liệu hứa hẹn, một mở đầu cho xu hướng công nghiệp cung ứng sinc học.
In this sinfobandarpkr.comse, leather is a gateway material, a beginning for the mainstream biofabrication industry.
Tâm lý học tmê mẩn vấn là một trong những chuyên ngành tư tưởng học bao hàm hồ hết nghiên cứu với ứng dụng trong vô số nhiều nghành nghề rộng lớn không giống nhau: huấn luyện với đầu ra; giám sát với đào tạo; tư vấn với cải tiến và phát triển hướng nghiệp; can thiệp và sức khỏe.
Counseling psychology is a psychological specialty that infobandarpkr.comcompasses retìm kiếm và applied work in several broad domains: counseling process và outcome; supervision & training; career developminfobandarpkr.comt & counseling; and previnfobandarpkr.comtion & health.