Cùng IES học tập tiếng Anh chăm ngành mang lại địa điểm hành chính nhân sự, đấy là một trong những địa chỉ không thể không có trong mỗi chủ thể. Và có không ít từ vựng chăm ngành nhưng mà địa chỉ này thường xuyên sử dụng nhất là Khi thao tác làm việc cho quý doanh nghiệp quốc tế hoặc công tynhân sự bạn nước ngoài.

Từ vựng tiếng Anh trong thống trị nhân sự với tuyển dụng

HR - Human Resources: nguồn nhân lực (nhân sự)

HR manager: trưởng phòng nhân sự

Strategic human resource management (SHRM)/strəˈtiːʤɪk ˈhjuːmən rɪˈsɔːs ˈmænɪʤmənt/: Chiến lược quản lí trị nhân sự

Recruit /rɪˈkruːt/: Tuyển dụng

Headhunt /ˈhedhʌnt/: Tuyển dụng tác dụng (săn uống đầu người)

Recruitment agency /rɪˈkruːtmənt ˈeɪdʒənsi/: shop tuyển chọn dụng

Vacancy /ˈveɪkənsi/: Vị trí trống, phải tuyển mới

Job advertisement /dʒɑˈædvəːtaɪzmənt/: Thông báo tuyển dụng


Bạn đang xem: Hành chính nhân sự tiếng anh là gì

*

Background kiểm tra /ˈbækɡraʊnd tʃek/: Việc xác minc đọc tin về ứng viên

Labor law /ˈleɪbɚ lɔː/: Luật lao động

Corporate culture /ˈkɔːpərɪt ˈkʌlʧə/: Vnạp năng lượng hóa doanh nghiệp

Organizational chart /ˌɔrɡənəˈzeɪʃənəl tʃɑːrt/: Mô hình tổ chức

Collective agreement /kəˈlektɪv əˈɡriːmənt/: Thỏa ước lao hễ tập thể

Job applicant /dʒɑːb ˈæplɪkənt/: Người nộp đối kháng xin việc

Interview /ˈɪntəvjuː/: Phư vấn

Candidate /ˈkændɪdət/: Ứng viên

Job title /dʒɑːbˈtaɪtl/: Chức danh công việc

Probation /proʊˈbeɪ.ʃən/: Thời gian test việc

Từ vựng giờ Anh về những kỹ năng tuyển chọn dụng

Selection criteria /sɪˈlekʃən kraɪˈtɪər i ə/: Các tiêu chí tuyển chọn chọn

Chip Core competence /kɔːrˈkɑːmpɪtəns/: Kỹ năng cần thiết yêu cầu

Soft skills /sɒft skɪls/: Kĩ năng mềm

Qualification /ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃən/: Năng lực, phẩm chất

Multitasking /ˈmʌltiˌtæskiŋ/: Khả năng làm cho các vấn đề và một lúc (nhiều nhiệm)

Organizational skills /ɔːrɡənəˈzeɪʃənəl skɪls/: Khả năng tổ chức

Leadership /ˈliːdəʃɪp/: Khả năng dẫn dắt, lãnh đạo

Self-discipline /ˌselfˈdɪsɪplɪn/: Tính kỷ biện pháp (kỷ hiện tượng trường đoản cú giác)

Teamwork /ˈtiːmwɜːk/: Kỹ năng thao tác nhóm

Honesty /ˈɑːnəsti/: Tính trung thực

Creativity /ˌkrieɪˈtɪvɪt̬i, ˌkriə-/: Óc sáng tạo

Perseverance /ˌpəːsəˈvɪrəns/: Sự kiên trì

Patience /ˈpeɪʃəns/: Tính kiên nhẫn

Innovation /ˌɪnəˈveɪʃən/: Sự đổi mới (mang tính thực tiễn)

Business sense /ˈbɪznɪs sens/: Am phát âm, bao gồm đầu óc kinh doanh

Enthusiasm /ɪnˈθuːziæzəm/: Sự hăng hái, đon đả (cùng với công việc)

Từ vựng giờ Anh về làm hồ sơ tuyển chọn dụng

Curriculum vitae /kəˌrɪkjʊləmˈviːtaɪ/: Sơ yếu lý lịch

Competency protệp tin /ˈkɑːmpɪtənđắm đuối ˈproʊfaɪl/: Hồ sơ kỹ năng

Job mô tả tìm kiếm /dʒɑːb dɪˈskrɪpʃən/: Bản mô tả công việc

Application form /ˌæplɪˈkeɪʃən fɔːrm/: Form chủng loại công bố nhân sự lúc xin việc

Application letter /ˌæplɪˈkeɪʃ(ə)n ˈlɛtə/: Thư xin việc

Medical certificate /ˈmedɪkəl səˈtɪfɪkət/: Giấy xét nghiệm mức độ khỏe

Criminal record /ˈkrɪmɪnəl rɪˈkɔːrd/: Lý lịch tứ pháp

Diploma /dɪˈpləʊmə/: Bằng cấp

Offer letter /ˈɒfə ˈlɛtə/: Tlỗi mời làm việc (sau thời điểm phỏng vấn)


Xem thêm: Trái Tắc Tiếng Anh Là Gì - Các Loại Trái Cây (Fruits) Bằng

*

Disciplinary procedure /ˈdɪsəplɪneri prəʊˈsiːdʒər/: Quy trình xử lý kỷ luật

Direct labor /dɪˈrektˈleɪbə/: Lực lượng lao động trực tiếp

Compassionate leave sầu /kəmˈpæʃənət liːv/: Nghỉ bài toán Khi có người thân trong mái ấm gia đình mất

Career ladder /kəˈrɪərˈlædər/: Nấc thang sự nghiệp

Employee relations /ˌemplɔɪˈiː rɪˈleɪʃənz/: Quan hệ thân nhân viên cùng cấp bên trên cai quản lý

Disciplinary hearing /ˈdɪsəplɪneri ˈhɪr.ɪŋ/: Họp xét xử kỷ luật

Employee termination /ˌemplɔɪˈiːˌtɜːmɪˈneɪʃən/: sự loại trừ nhân viên

Annual leave sầu /ˈænjuəl liːv/: Nghỉ phxay năm

Discipline /ˈdɪsəplɪn/: Nề nếp, kỷ cưng cửng, kỷ luật

Disciplinary action /ˈdɪsəplɪneri ˈækʃən/: Hình thức kỷ luậtConflict of interest /ˈkɑnflɪkt əv ˈɪntrəst, ˈɪntərəst/: Xung bỗng lợi ích

Employee rights /ˌemplɔɪˈiː rɑɪts/: Quyền đúng theo pháp của nhân viên

Labor contract /ˈkɒntræktˈleɪbə/: Hợp đồng lao động

Paternity leave /pəˈtɜːnəti liːv/: Nghỉ sinch con

Rostered day off /ˈrɒstərd deɪ ɑːf/: Ngày nghỉ ngơi bù

Maternity leave /məˈtɜrnɪt̬i liːv/: Nghỉ tnhị sản

Sick leave sầu /sɪk liːv/: Nghỉ ốm

Paid leave /peɪd liːv/: Nghỉ phnghiền tận hưởng lương

Unpaid leave /ʌnˈpeɪd liːv/: Nghỉ phnghiền không lương

Timesheet /ˈtaɪm.ʃiːt/: Bảng chấm côngRotation /rəʊˈteɪʃən/: Công Việc theo ca

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về lương với phúc lợi buôn bản hội

Pension fund /ˈpenʃən fʌnd/: Quỹ hưu trí

Seniority /siːˈnjɔːrət̬i/: Thâm niên

Starting salary /stɑːtɪŋ ˈsæləri/: Lương khởi điểm

National minimum wage /ˈnæʃənəl ˈmɪnɪməm weɪdʒ/: Mức lương về tối thiểu

Base salary /ˈbeɪsɪkˈsæləri/: Lương cơ bản

Pay scale /peɪ skeɪ /: Bậc lương

Average salary /ˈævərɪdʒ ˈsæləri/: Lương trung bình

Wage bill /weɪdʒ bɪl/: Quỹ lương

Wage /weɪdʒ/: Tiền công

Payroll /ˈpeɪrəʊl/: Bảng lương

Salary /ˈsæləri/: Tiền lương

Bonus /ˈbəʊnəs/: Thưởng


*

Performance bonus – /pəˈfɔːrməns ˈbəʊnəs/: Thưởng trọn theo hiệu suất

Health insurance /ˈhelθ ɪnˌʃɔːrəns/: Bảo hiểm y tế

Social insurance /ˈsoʊʃəl ɪnˈʃɔːrəns/: Bảo hiểm xóm hội

Overtime /ˈoʊvəaɪm/: Thời gian làm cho thêm tiếng, chi phí làm cho thêm giờ

Unemployment insurance /ˌʌnɪmˈplɔɪmənt ɪnˈʃɔːrəns/: Bảo hiểm thất nghiệp

Personal income tax /ˈpɜːsnl ˈɪnkʌm tæks/: Thuế thu nhập cá nhân cá nhân 1 IES Education