Nâng cao vốn tự vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use trường đoản cú infobandarpkr.com.Học những tự bạn phải tiếp xúc một giải pháp lạc quan.


Bạn đang xem: Glocalization là gì

the idea that local conditions must be considered in globalization (= trading in all parts of the world):
Is this feature coincidentally comtháng to lớn all of them, or has the idea of glocalization been imported inkhổng lồ linguistics from elsewhere?
Those who prefer to lớn investigate glocalization will proceed khổng lồ retìm kiếm the past in terms that make sense lớn them.
The above sầu examples suggest that things are moving towards worldwide "glocalization" in politics, economics, & linguistics.
Despite the fact the glocalization of business suggests an emphasis on local conditions, in reality, glocalized goods typically have sầu very little local relevance.
The third step consists in companies deciding khổng lồ follow a glocalization strategy, where they simply develop local versions of their already existing global offerings.
He is credited with popularizing the term glocalization as it pertains lớn understanding how new truyền thông media encourage both global và local interactions.
Glocalization means a case in which a global product is transformed inkhổng lồ another shape in order lớn meet the needs of local consumers.
Once an understanding of globalization has been established, it becomes possible lớn advance to lớn a fuller understanding of glocalization.
The process of adoption of elements of global culture khổng lồ local cultures is known as glocalization or cultural heterogenization.

Xem thêm: Máy Đòi Lắp Usim Là Gì - Có Phải Đổi Sang Usim Để Dùng 3G

Các quan điểm của những ví dụ không trình bày quan điểm của những biên tập viên infobandarpkr.com infobandarpkr.com hoặc của infobandarpkr.com University Press tốt của các công ty cấp phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các app tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn infobandarpkr.com English infobandarpkr.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語