Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Exploration là gì

*
*
*

exploration
*

exploration /,eksplɔ:"reiʃn/ danh từ sự dò la, sự thám hiểm (y học) sự thông dò sự khảo sát tỉ mỉ
khảo sátexploration crew: đoàn khảo sátfoundation exploration: sự khảo sát điều tra móngphase of exploration: quy trình tiến độ khảo sátseismic exploration: khảo sát điều tra sóng âmsự điều trasự khảo sátfoundation exploration: sự khảo sát điều tra móngsự nghiên cứusự thăm dòexploration for: sự thăm dò dầu khígeochemistry exploration: sự dò hỏi bởi khoangeophysical exploration: sự thăm dò địa hóagroundwater exploration: sự dò la nước ngầmseismic exploration: sự thăm dò địa chấn (tìm mỏ)seismic exploration: sự dò hỏi cồn đấtsite exploration: sự thăm dò hiện nay trườngsite exploration: sự thăm dò tuyếnunderground exploration: sự dò la dưới đấtsự thám hiểmthám hiểmlunar exploration module: môđun thám hiểm khía cạnh trăngkiếm tìm kiếmexploration boring: khoan search kiếmexploration crew: team tìm tìm thăm dòexploration well: giếng tra cứu kiếmexploration well: giếng khoan search kiếmoil exploration: tra cứu tìm dầudrilling explorationsự điều traexploration bore holegiếng khoan thăm dòexploration crewđoàn thăm dòexploration drillsự khoan thăm dòexploration drillingsự khoan thăm dòexploration holelỗ thăm dòexploration phasepha thăm dòexploration surveysự đo đạc thăm dòexploration wellgiếng khoan thăm dòexploration wellgiếng thăm dòseismic explorationdò hỏi bởi địa chấnsubject of the explorationđối tượng người sử dụng thăm dò<,eksplɔ:"rei∫n> o sự thăm dò Các hoạt động đẻ nghiên cứu bể chứa dầu mỏ. Thăm dò có thể là thăm dò địa chất, thăm dò địa vật lý và thăm dò địa hoá. o sự search kiếm, sự khảo gần kề, sự thám hiểm § oil exploration : sự tìm kiếm dầu § soismic exploration : sự thăm dò bằng địa chấn § subsurface exploration : sự thăm dò dưới mặt đất § underwater exploration : sự thăm dò dưới biển § exploration agreement : hợp đồng thăm dò Hợp đồng điều hành kết hợp cha trộn Trong trộn thứ nhất sẽ thu thập những thông tin địa chất cùng địa vật lý, trộn thứ nhị khoan những giếng thăm dò, pha thứ cha tiến hành khoan những giếng phạt triển § exploration contract : coi exploration agreement § exploration costs : chi phí đến thăm dò giá cả mang lại thăm dò địa chất, địa hoá với địa vật lý và cho việc khoan các giếng thăm dò § exploration licence : giấy phép mang lại thăm dò Giấy phxay do Nhà nước cấp để thăm dò dầu mỏ ở một phần làm sao đó của một vùng rộng lớn được nêu rõ ko nằm vào giấy phxay sản xuất

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): exploration, explorer, explore, exploratory


Xem thêm: Best Real - Get Voice Changer

*

*

*

exploration

Từ điển Collocation

exploration noun

1 of a place

ADJ. gas, mineral, oil, petroleum | polar, space | offshore the heavy cost of offshore oil exploration | archaeological, scientific | speculative sầu | extensive sầu | detailed

VERB + EXPLORATION carry out Extensive sầu exploration was carried out using the lathử nghiệm drilling giải pháp công nghệ. | continue

EXPLORATION + VERB take place areas where mineral exploration is taking place

EXPLORATION + NOUN activity, drilling Exploration activity slowed during the 1970s. | programme | company an oil exploration company

PREP. ~ for speculative sầu exploration for oil

2 of an idea/subject

ADJ. brief | extensive sầu | deep, full | careful, detailed My ideas on semantics needed more careful exploration. | creative sầu, critical creative exploration of music as a medium in education | intellectual | personal her personal exploration of spirituality

VERB + EXPLORATION need | continue

Từ điển WordNet


n.

a careful systematic searphụ vương systematic consideration

he called for a careful exploration of the consequences