Nguồn hình: unsplash.com/

ERD – Entity Relationship Diagram, cái brand name ít nhiều thì nhiều cũng khá quen với đồng đội chđọng hả