Từ vựng tiếng Anh về chủ thể giáo dục để giúp đỡ các bạn nói tới định kỳ học của bản thân, trường mình đang học, môn học mình đang theo, điểm thi vào cuối kỳ là bao nhiêu.

Bạn đang xem: Dự giờ tiếng anh là gì


*

6.academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: bảng điểm
7.certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: bởi, chứng chỉ
9. credit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /, credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /: căn bệnh thành tích
48. course book /kɔːrs bʊk/, textbook /ˈtekstbʊk/, teaching materials /ˈtiːtʃɪŋ məˈtɪriəlz/: giáo trình
51. visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər / visiting teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/: gia sư thỉnh giảng
56. president /ˈprezɪdənt/, rector /ˈrektər/; principal /ˈprɪnsəpl /, school head /skuːl hed /, headmaster /ˌhedˈmæstər /or headmistress /ˌhedˈmɪstrəs/: hiệu trưởng
57. school records /skuːl ˈrekərd/, academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/; school record book /skuːl ˈrekərd bʊk/: học bạ
61. teacher training workshop /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp / , conference /ˈkɑːnfərəns/ : hội thảo chiến lược giáo viên
67. hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br) / dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): cam kết túc xá
84. learner-centered /ˈlɜːrnər ˈsentərd/, learner-centeredness /ˈlɜːrnər sentərdnəs/: cách thức lấy tín đồ học làm trung tâm
88. prepare for a class/lesson /prɪˈper fər ə klæs /ˈlesn /, lesson preparation / ˈlesn ˌprepəˈreɪʃn/: biên soạn bài xích (bài toán làm cho của giáo viên)
97. university/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển chọn sinc ĐH, cao đẳng
108. primary /ˈpraɪmeri /, elementary /ˌelɪˈmentri /(school /skuːl /); primary education /ˈpraɪmeri ˌedʒuˈkeɪʃn/: đái học
109. lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl /, middle school /ˈmɪdl skuːl /, junior high school /ˈdʒuːniər haɪ skuːl /: trung học cơ sở
110. upper-secondary school /ˈʌpər ˈsekənderi skuːl/, high school /haɪ skuːl/, secondary education /ˈsekənderi ˌedʒuˈkeɪʃn/: trung học tập phổ thông
*

▪ Giảng dạy dỗ theo giáo trình có sẵn.

▪ Làm bài toán tận nơi, ko đề xuất đi lại.

▪ Thời gian đào tạo linh hoạt.

▪ Chỉ cần phải có máy tính liên kết Internet ổn định, tai nghe, microphone đảm bảo an toàn mang lại câu hỏi dạy học online.

▪ Yêu cầu triệu chứng chỉ:

TOEIC ≥ 850 hoặc IELTS ≥ 7.0.


*

▪ Học trực tiếp 1 thầy 1 trò suốt cả buổi học.

▪ Giao tiếp thường xuyên, sửa lỗi kịp lúc, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức mau chóng.

Xem thêm: Chondrocytes Là Gì ? Nghĩa Của Từ Chondrocyte Trong Tiếng Việt

▪ Lộ trình được thiết kế theo phong cách riêng biệt mang lại từng học tập viên khác biệt.

▪ Dựa trên kim chỉ nam, đặc điểm từng ngành việc của học viên.

▪ Học phần đông dịp các vị trí, thời hạn năng động.


*

▪ Được học tại môi trường chuyên nghiệp 7 năm tay nghề huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh.

▪ Cam kết đầu ra bằng vnạp năng lượng phiên bản.

▪ Học lại MIỄN PHÍ đến lúc dứt áp ra output.

▪ Tặng Ngay MIỄN PHÍ giáo trình chuẩn chỉnh thế giới với tư liệu trong quy trình học.

▪ Đội ngũ giáo viên khủng, trên 900 Toeic.


*

A/an/the là đầy đủ từ hết sức quen thuộc trong giờ đồng hồ anh, bọn chúng được hotline là mạo trường đoản cú. Có 2 nhiều loại mạo từ: mạo trường đoản cú ko khẳng định và mạo tự xác định.

*

infobandarpkr.com Learning System - Hệ thống học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc toàn vẹn cho những người mới bước đầu.