Thuật ngữ giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế toán thù thông dụng - Để các bước của khách hàng được dễ ợt với dễ dãi rộng, chúng ta không thể không có kỹ năng về tiếng Anh chuyên ngành. Đối với ngành kế toán thù cũng vậy. Sau đây, Shop chúng tôi đã tổng phù hợp danh sách từ vựng tiếng anh chăm ngành kế tân oán - kiểm tân oán nhưng mà chúng ta tuyệt chạm mặt vào lĩnh vực này, mong muốn bọn chúng sẽ giúp chúng ta thuận tiện thao tác vào môi trường xung quanh kế toán- kiểm toán thù bởi tiếng Anh thuận lợi rộng.

Bạn đang xem: Định khoản tiếng anh là gì

*

** Dưới đó là những trường đoản cú vựng giờ Anh siêng ngành kế tân oán phổ biến nhất bây giờ, thuộc chúng tôi tìm hiểu qua nhé!

1. Accounting entry: bút toán

2. Accrued expenses: Ngân sách chi tiêu nên trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments to suppliers : Trả trước người bán

5. Advances to employees: Tạm ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng phẳng phiu kế toán

8. Bookkeeper: bạn lập báo cáo

9. Capital construction: tạo cơ bản

10. Cash: Tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng

12. Cash in h& : Tiền phương diện tại quỹ

13. Cash in transit: Tiền vẫn chuyển

14. Cheông xã và take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: giá cả chế tạo cơ phiên bản dsinh hoạt dang

16. Cost of goods sold: Giá vốn phân phối hàng

17. Current assets: Tài sản lưu giữ hễ cùng đầu tư chi tiêu nđính thêm hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu năm cho hạn trả

19. Deferred expenses: giá thành chờ kết chuyển

20. Deferred revenue: Người tải trả tiền trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế tài sản cố định và thắt chặt vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia tài cố định thuê tài chính

24. Equity & funds: Vốn và quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: Ngân sách hoạt động tài chính

28. Extraordinary expenses: Ngân sách bất thường

29. Extraordinary income: Thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: Thành phđộ ẩm tồn kho

35. Fixed asphối costs: Ngulặng giá chỉ tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

36. Fixed assets: Tài sản cụ định

37. General và administrative sầu expenses: giá cả quản lý doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: Lợi nhuận tổng

40. Gross revenue: Doanh thu tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập vận động tài chính

42. Instruments và tools: Công vậy, công cụ vào kho

43. Intangible fixed asphối costs: Nguyên giá chỉ tài sản cố định vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản cố định vô hình

45. Intra-company payables: Phải trả những đơn vị chức năng nội bộ

46. Inventory : Hàng tồn kho

47. Investment & development fund: Quỹ chi tiêu vạc triển

48. Itemize: Mlàm việc tè khoản

49. Leased fixed asphối costs: Nguyên ổn giá gia tài thắt chặt và cố định mướn tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản cố định thuê tài chính

51. Liabilities: Nợ buộc phải trả

52. Long-term borrowings: Vay dài hạn

53. Long-term financial assets: Các khoản đầu tư chi tiêu tài chủ yếu lâu năm hạn

54. Long-term liabilities: Nợ nhiều năm hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp ngân hàng, ký cược, ký kết quỹ dài hạn

56. Long-term security investments: Đầu bốn hội chứng khoán nhiều năm hạn

57. Merchandise inventory: Hàng hoá tồn kho

quý khách đã xem: Thuật ngữ giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế tân oán thông dụng

58. Net profit: Lợi nhuận thuần

59. Net revenue: Doanh thu thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp

61. Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản cố định và thắt chặt cùng đầu tư nhiều năm hạn

63. Operating profit: Lợi nhuận từ chuyển động SXKD

64. Other current assets: Tài sản giữ hễ khác

65. Other funds: Nguồn ngân sách đầu tư, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ lâu dài khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: Các khoản buộc phải thu khác

69. Other short-term investments: Đầu tứ thời gian ngắn khác

70. Owners" equity: Nguồn vốn công ty ssống hữu

71. Payables to lớn employees: Phải trả công nhân viên

72. Prepaid expenses: Ngân sách chi tiêu trả trước

73. Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities: Lợi nhuận từ bỏ chuyển động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng sở hữu sẽ đi trên đường

77. Raw materials: Nguyên vật liệu, vật tư tồn kho

78. Receivables: Các khoản buộc phải thu

79. Receivables from customers: Phải thu của khách hàng hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve sầu fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận chưa phân phối

83. Revenue deductions: Các khoản bớt trừ

84. Sales expenses: túi tiền phân phối hàng

85. Sales rebates: Giảm giá bán hàng

86. Sales returns: Hàng cung cấp bị trả lại

87. Short-term borrowings: Vay nđính hạn

88. Short-term investments: Các khoản đầu tư tài chính nđính thêm hạn

89. Short-term liabilities: Nợ ngắn thêm hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp, cam kết cược, ký quỹ nthêm hạn

91. Short-term security investments: Đầu tứ triệu chứng khân oán nthêm hạn

92. Stockholders" equity: Nguồn vốn gớm doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản thừa ngóng xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

95. Taxes và other payables to the State budget---- Thuế cùng những khoản đề xuất nộp đơn vị nước

96. Total assets: Tổng cộng tài sản

97. Total liabilities và owners" equity: Tổng cộng nguồn vốn

98. Trade creditors: Phải trả cho tất cả những người bán

99. Treasury stock: Cổ phiếu quỹ

100. Welfare và reward fund: Quỹ khen thưởng trọn và phúc lợi

** Một số từ vựng chuyên ngành Lúc kế toán thao tác làm việc cùng với ngân hàng:

1. Account holder: chủ tài khoản

2. Accounts payable: tài khoản nợ đề nghị trả

3. Accounts receivable: tài khoản bắt buộc thu

4. Accrual basi: phương thức kế toán dựa trên dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lãi chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá bán cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: chủ thẻ

12. Cash basis: cách thức kế toán dự bên trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng chỉ chi phí gửi

14. Clear: thanh khô toán bù trừ

15. Cost of capital: chi phí vốn

16. Crossed cheque: Séc tkhô hanh toán thù bởi đưa khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

20. Deficit: thâm nám hụt

21. Deposit money: tiền gửi

22. Depreciation: sự sút giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: thỏng ủy nhiệm

26. Non-card instrument: phương tiện tkhô giòn toán ko cần sử dụng tiền mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: CP ngân quỹ

** Một số từ vựng liên quan mang lại kế toán quản ngại trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General and administrative expenses: giá thành thống trị doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: Chi tiêu vận động tài chính

5. Financial ratios : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay dài hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): Kế tân oán viên công triệu chứng (cpa)

10. Issued capital: Vốn phạt hành

11. Working capital: Vốn giữ động

12. Carrying cost: giá cả bảo tồn sản phẩm lưu lại kho

13. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt

14. Historical cost principle : Nguim tắc giá chỉ gốc

** Các công thức vào giờ đồng hồ anh tiếp xúc siêng ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( Giá vốn mặt hàng chào bán ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( áp dụng đối với doanh ngđàm phán mại là chủ yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid khổng lồ supplier + Contra between trade receivable and trade payable = số dư nợ cần trả vào cuối kỳ – số dư nợ phải trả đầu kỳ + những khoản chiết khấu nhận ra + Các khoản tiền nợ trả đến bên cung ứng + bù trừ thân nợ nên thu với nợ bắt buộc trả.

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = quý giá còn sót lại = tổng – khấu hao lũy kế

Annual depreciation = Cost of assets – residual value (cực hiếm thanh khô lý thu hồi) / The amount of years of use life(Giá trị năm sử dụng).

Xem thêm: Sạc Nhanh Pd Là Gì ? Có Nên Dùng Sạc Nhanh Pd? Ý Nghĩa Của Từ Pd

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các ký kết hiệu viết tắt trong giờ đồng hồ anh giao tiếp chuyên ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest và tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation và amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): Pmùi hương pháp nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): Pmùi hương pháp nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ giờ anh siêng ngành kế toán thông dụng

Trên đây là số đông từ vựng chăm ngành kế tân oán được thực hiện những độc nhất sinh hoạt từng doanh nghiệp.

Để rất có thể làm giỏi rộng vào từng lĩnh vực của ngành kế toán thù, thì ngay lập tức bay tiếng các bạn yêu cầu triết lý Xu thế trở nên tân tiến vào sự nghiệp của chính mình. Mà có thể giải pháp xuất sắc với tác dụng tốt nhất bay giờ là không dứt cải thiện kiến thức cũng giống như kinh nghiệm tay nghề thao tác làm việc của bản thân mình qua những khóa giảng dạy kế toán thù sống những trung trọng tâm.