Nâng cao vốn từ bỏ vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use từ infobandarpkr.com.Học những tự bạn cần tiếp xúc một giải pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Curd là gì

Now there probably are some such -properties identifiable in any cooking case, for example in the production of curd.
These could take the khung of alms, grants to itinerant beggars, bread doles, provision of curds và salt, weekly pensions or straight payments for the provision of food và clothing.
Hindus would keep them & give us the milk, curd, ghee, etc., and they also worked the land as sharecroppers.
Curd snacks are typically long, usually made from milled & pressed curd with raisins, jam or other filling.
It is also popular in summer to lớn drink fermented milk (curds, kefir, yoghurt, or buttermilk) mixed with finely cut dill (& sometimes other herbs).
An immediate remedy for the itching is to drink sour buttermilk (curd) immediately once the itching starts.
Các cách nhìn của các ví dụ ko diễn đạt ý kiến của những biên tập viên infobandarpkr.com infobandarpkr.com hoặc của infobandarpkr.com University Press giỏi của những nhà trao giấy phép.
*

Xem thêm: Vốn Lưu Động Ròng Là Gì ? Cách Tính Như Thế Nào? Vốn Lưu Động Ròng Là Gì

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp chuột Các tiện ích search kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn infobandarpkr.com English infobandarpkr.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở nhớ với Riêng tứ Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語