Analytics for SAP.. TCode CLGT Set Up Tables for Search

Bạn đang xem: Clgt sap tcode : set up tables for search transaction code

CLGT Analytics
CLGT Analytics Data

Xem thêm: Cho Mình Hỏi Về Next Hop Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa

*
ABA_MAIN_PLM
(PLM IM ABA: Main Package)
CA-CL-SEL(Object Selection)
TCode Description Module Top Module Component
BD91 Skết thúc Characteristic CA-CL CA SAP_ABA
BD92 Skết thúc Class CA-CL CA SAP_ABA
BD93 Send Classification CA-CL-CL CA SAP_ABA
CC00 Engineering Change Management Menu CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
CC01 Create Change Master CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
CC02 Change Change Master CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
CC03 Display Change Master CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
CC05 Change overview CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
CC06 Flip trace protocoll for user CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
CC11 Create Material Revision Level CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
CC12 Change Material Revision Level CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
CC13 Display Material Revision Level CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
CC15 Change Document Revision Level CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
CC16 Display Document Revision Level CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
CC22 Change Object Management Records CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
CC23 Display Object Management Record CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
CC31 Create Change Request CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
CC32 Change Change Request CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
CC33 Display Change Request CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
CC60 Browser hierarchy CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
CC62 Conversion of change packages CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
CC90 Number Ranges for Change Numbers CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
CC92 Distribute change number CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
CC93 Number Range Maintenance: TECHS CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
CCA1 Initial screen for archiving CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
CCAA Change tables for archiving CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
CCAD Delete archived change tables CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
CCAR Read archived data CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
CCTM Maintain Standard Variant CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
CCUNDO Unvày Changes CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
CCW1 Task-specific Workflow Customizing CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
CCZU Allocation: Material to lớn Valid.Prof. CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
CL00 Classification Menu CA-CL-CLS CA SAP_ABA
CL01 Create Class CA-CL-CLS CA SAP_ABA
CL02 Classes CA-CL-CLS CA SAP_ABA
CL03 Display Class CA-CL-CLS CA SAP_ABA
CL04 Delete Class CA-CL-CLS CA SAP_ABA
CLđôi mươi Assign Object to Classes CA-CL CA SAP_ABA
CL20N Object Assignments CA-CL-CL CA SAP_ABA
CL22 Allocate Class lớn Classes CA-CL CA SAP_ABA
CL22N Assign Class to lớn Superior Classes CA-CL-CL CA SAP_ABA
CL24 Assign Objects lớn One Class CA-CL CA SAP_ABA
CL24N Class Assignments CA-CL-CL CA SAP_ABA
CL2A Classification Status CA-CL-CL CA SAP_ABA
CL2B Class Types CA-CL-CLS CA SAP_ABA
CL30N Find Objects in Classes CA-CL-CL CA SAP_ABA
CL31 Find Object In Class Type CA-CL-CL CA SAP_ABA
CL6A Class List CA-CL-CLS CA SAP_ABA
CL6AN Class List (ALV) CA-CL-CLS CA SAP_ABA
CL6B Object List CA-CL-CL CA SAP_ABA
CL6BN Object List (ALV) CA-CL-CL CA SAP_ABA
CL6C Class Hierarchy CA-CL-CL CA SAP_ABA
CL6D Classes Without Superior Class CA-CL-CL CA SAP_ABA
CL6H Classes: Reassign/Split/Merge CA-CL-CL CA SAP_ABA
CL6K Delete Characteristic (Class w. Obj) CA-CL-CLS CA SAP_ABA
CL6M Delete Class (with Assignments) CA-CL-CL CA SAP_ABA
CL6O Plus-Minus Object Display CA-CL-CL CA SAP_ABA
CL6Q Where-Used List for Classes CA-CL-CLS CA SAP_ABA
CL6R Direct Input for Classes CA-CL CA SAP_ABA
CL6T Copy Text for Classes CA-CL-CLS CA SAP_ABA
CLB1 Batch Input for Classification CA-CL CA SAP_ABA
CLB2 Direct Input for Classification CA-CL CA SAP_ABA
CLB3 Display Classification File CA-CL CA SAP_ABA
CLCO 2.1A Copy Tables for Classes CA-CL-CLS CA SAP_ABA
CLCP Copy Classification C Tables CA-CL-CLS CA SAP_ABA
CLD3 Distr. Variant Tables (Structure) CA-GTF-DEP CA SAP_ABA
CLD4 Distr. Variant Tables (Data) CA-GTF-DEP.. CA SAP_ABA
CLGT Set Up Tables for Search CA-CL-SEL CA SAP_ABA
CLHI Distribution of Class Hierarchies CA-CL-CL CA SAP_ABA
CLHP Graphical Hierarchy Maintenance CA-CL-CL CA SAP_ABA
CLMM Mass Change for Assigned Values CA-CL-CL CA SAP_ABA
CLNA Namespace f. Classes/Characteristics CA-CL-CHR CA SAP_ABA
CLNK Number Ranges for Class Maintenance CA-CL-CLS CA SAP_ABA
CLST Create Class Statistics CA-CL-CL CA SAP_ABA
CT01 Create Characteristic CA-CL-CHR CA SAP_ABA
CT02 Change Characteristic CA-CL-CHR CA SAP_ABA
CT03 Display Characteristic CA-CL-CHR CA SAP_ABA
CT04 Characteristics CA-CL-CHR CA SAP_ABA
CT05 Create Characteristic CA-CL-CHR CA SAP_ABA
CT06 Display Characteristic CA-CL-CHR CA SAP_ABA
CT10 Characteristics List CA-CL-CHR CA SAP_ABA
CT11 CT12 CA-CL-CHR CA SAP_ABA
CT12 Where-Used List for Char.Environment CA-CL-CHR CA SAP_ABA
CT21 Batch Input for Characteristics CA-CL-CHR CA SAP_ABA
CT22 Maint. Seq. File for Characteristics CA-CL-CHR CA SAP_ABA
CT23 Display Chars for Change Number CA-CL-CHR CA SAP_ABA
CT24 Display Change Numbers Used CA-CL-CHR CA SAP_ABA
CT25 Where-Used List of Chars in Deps CA-CL-CHR CA SAP_ABA
CTCPhường. Copy C tables for characteristics CA-CL-CHR CA SAP_ABA
CTNK Number Ranges for Characteristics CA-CL-CHR CA SAP_ABA
CU01 Create Dependency CA-GTF-DEP. CA SAP_ABA
CU02 Change Dependency CA-GTF-DEP CA SAP_ABA
CU03 Display Dependency CA-GTF-DEPhường CA SAP_ABA
CU04 Dependency List CA-GTF-DEP. CA SAP_ABA
CU05 Dependency Where-Used List CA-GTF-DEPhường CA SAP_ABA
CU10 Dependency Maintenance - Statuses CA-GTF-DEPhường. CA SAP_ABA
CU11 Dependency Maintenance - Groups CA-GTF-DEPhường. CA SAP_ABA
CU12 Dependencies - Objects CA-GTF-DEPhường. CA SAP_ABA
CU13 Dep. Maint. - allowed dep. types CA-GTF-DEP CA SAP_ABA
CU14 Maintenance Auths for Dependencies CA-GTF-DEPhường CA SAP_ABA
CU15 Maintenance Auths for Dependencies CA-GTF-DEP CA SAP_ABA
CU16 Configuration Paramters: Statuses CA-GTF-DEP CA SAP_ABA
CU17 Configuration Parameters: Objects CA-GTF-DEPhường CA SAP_ABA
CU18 Configuration Paramters: Default CA-GTF-DEP CA SAP_ABA
CU19 Organizational Areas CA-GTF-DEP. CA SAP_ABA
CU21 Create Dependency Net CA-GTF-DEPhường. CA SAP_ABA
CU22 Change Dependency Net CA-GTF-DEPhường. CA SAP_ABA
CU23 Display Dependency Net CA-GTF-DEP CA SAP_ABA
CU59 Transfer Variant Table Contents CA-GTF-DEP CA SAP_ABA
CU60 Table Maintenance CA-GTF-DEPhường CA SAP_ABA
CU60E MS Excel Upload of Variant Tables CA-GTF-DEP.. CA SAP_ABA
CU61 Create Table Structure CA-GTF-DEPhường. CA SAP_ABA
CU62 Change Table Structure CA-GTF-DEP CA SAP_ABA
CU63 Display Table Structure CA-GTF-DEP CA SAP_ABA
CU64 Table Structure List CA-GTF-DEPhường CA SAP_ABA
CU65 Create Function CA-GTF-DEP.. CA SAP_ABA
CU66 Change Function CA-GTF-DEP.. CA SAP_ABA
CU67 Display Function CA-GTF-DEP CA SAP_ABA
CU68 Function List CA-GTF-DEPhường CA SAP_ABA
CUFD Distribute Variant Functions CA-GTF-DEPhường CA SAP_ABA
CUNK Number Ranges for Dependencies CA-GTF-DEP CA SAP_ABA
DNOTIF Basic Notification CA-NO CA SAP_ABA
DNOTIFREPhường Basis Notification Reporting CA-NO CA SAP_ABA
DNOTIFWL Basic Notifications Worklist CA-NO CA SAP_ABA
DNOTIFWL_EWT Basic Notifications Worklist CA-NO CA SAP_ABA
DNOTIF_EWT Basic Notification CA-NO CA SAP_ABA
DNOTIF_FCT Basic Notification CA-NO CA SAP_ABA
DNOTIF_FCT_EWT Basic Notification CA-NO CA SAP_ABA
DNO_CUST01 Settings for Notification Type CA-NO CA SAP_ABA
DNO_CUST02 Settings for Partner Types CA-NO CA SAP_ABA
DNO_CUST03 Settings for cảnh báo Types CA-NO CA SAP_ABA
DNO_CUST04 Basic Notification: User Settings CA-NO CA SAP_ABA
DNO_CUST05 Subscreen Control CA-NO CA SAP_ABA
DNO_NOTIF Number Range Maintenance CA-NO CA SAP_ABA
DNO_UPDATE Manual Adjustment CA-NO CA SAP_ABA
O000 C RM-MAT Menu - Classification CA-CL CA SAP_ABA
O005 C CL Characteristic Default Settings CA-CL CA SAP_ABA
O0trăng tròn Record Layout for BTCI (Classes) CA-CL-CLS CA SAP_ABA
O021 Class Data Transfer CA-CL CA SAP_ABA
O023 Display Class Maintenance Data File CA-CL CA SAP_ABA
O024 Transfer Class Data: Direct Input CA-CL CA SAP_ABA
O041 Cust. Chars: Char. Statuses CA-CL CA SAP_ABA
O042 Cust. Chars: Char. Groups CA-CL CA SAP_ABA
O043 Cust. Classes: Class Groups CA-CL CA SAP_ABA
O044 Cust. Chars: Template Characters CA-CL CA SAP_ABA
O045 Cust. Characteristics: Templates CA-CL CA SAP_ABA
O12A Maintain Object Types CA-CL CA SAP_ABA
O1CL Maintain Class Types CA-CL CA SAP_ABA
O2CL Protệp tin for User Settings CA-CL-CL CA SAP_ABA
OCU0 Customizing Menu for Variants CA-GTF-DEP CA SAP_ABA
OMSL C MM-BD Maintain TMCNV CA-GTF-TS CA SAP_ABA
OS51 Change Master Statuses CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
OS52 Change Master Matchcode CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
OS53 Number Ranges for Change Master CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
OS54 Change Master Control Data CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
OS55 Material Revision Level Sequence CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
OS56 Change Types CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
OS57 Document Revision Level Sequence CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
OS58 Object Mgmt Record Change Types CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
OS59 ECM: Protệp tin Settings CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
OS60 Effectivity Parameters: Definition CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
OS61 Effectivity Type CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
OS62 Effectivity parameters - popup texts CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
OS65 Effectivity types - texts CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
OS66 Effect. params - texts - headings CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
OS67 ECH: Effectivity Profile CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
OS68 ECH: History Requirement Control CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
OS69 Engineering Change Mgmt: release key CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
OS71 ECH: Change Number Format CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
OS72 ECH: Workflow for ECR/ECO CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
OS73 ECH: Workflow for Object Mgmt Record CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
S_ABA_72000138 (empty) CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
S_ABA_72000139 (empty) CA-CL CA SAP_ABA
S_ABA_72000140 (empty) CA-CL CA SAP_ABA
S_ABA_72000141 (empty) CA-CL-CHR CA SAP_ABA
S_AL0_96000201 (empty) CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
S_ALR_87003718 IMG Activity: SIMG_CFMENUO000O1CL CA-CL CA SAP_ABA
S_ALR_87003725 IMG Activity: SIMG_CFMENUO000O008 CA-CL CA SAP_ABA
S_ALR_87003732 IMG Activity: SIMG_CFMENUO000O016 CA-CL CA SAP_ABA
S_ALR_87003741 IMG Activity: SIMG_CFMENUO000O002 CA-CL CA SAP_ABA
S_ALR_87003749 IMG Activity: SIMG_CFMENUOLPSBS02 CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
S_ALR_87003752 IMG Activity: SIMG_CFMENUO000SMOD CA-CL CA SAP_ABA
S_ALR_87003761 IMG Activity: CM_OLPSCC_V_TCC21T CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
S_ALR_87003765 IMG Activity: SIMG_CFMENUO000MERK CA-CL CA SAP_ABA
S_ALR_87003770 IMG Activity: CM_OLPSCC_V_TCC21 CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
S_ALR_87003777 IMG Activity: SIMG_CFMENUO000KLAS CA-CL CA SAP_ABA
S_ALR_87003781 IMG Activity: CM_OLPSCC_V_TCC20T CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
S_ALR_87003789 IMG Activity: SIMG_CFMENUO0002239 CA-CL CA SAP_ABA
S_ALR_87003793 IMG Activity: CM_OLPSCC_V_TCC20 CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
S_ALR_87003802 IMG Activity: SIMG_CFMENUO000O12A CA-CL CA SAP_ABA
S_ALR_87003804 IMG Activity: CF_OLPSCC_VC_TC85 CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
S_ALR_87003812 IMG Activity: SIMG_CFMENUO000O003 CA-CL CA SAP_ABA
S_ALR_87003814 IMG Activity: CF_OLPSCC_V_TC83 CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
S_ALR_87003822 IMG Activity: CF_OLPSCC_V_TC81 CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
S_ALR_87003831 IMG Activity: SIMG_CFMENUO000O005 CA-CL CA SAP_ABA
S_ALR_87003834 IMG Activity: SIMG_CFMENUOLPSOS52 CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
S_ALR_87003842 IMG Activity: SIMG_CFMENUO000O004 CA-CL CA SAP_ABA
S_ALR_87003845 IMG Activity: SIMG_CF_OLPSCC_OP15 CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
S_ALR_87003852 IMG Activity: SIMG_CFMENUO000O017 CA-CL CA SAP_ABA
S_ALR_87003857 IMG Activity: SIMG_CF_OLPSCC_OSSZ CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
S_ALR_87003863 IMG Activity: SIMG_CFMENUO000O006 CA-CL CA SAP_ABA
S_ALR_87003867 IMG Activity: SIMG_CFMENUOLPSOS53 CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
S_ALR_87003876 IMG Activity: SIMG_CFMENUOLPSOS59 CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
S_ALR_87003885 IMG Activity: SIMG_CFMENUOLPSCCW1 CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
S_ALR_87003894 IMG Activity: SIMG_CFMENUOLPSOS58 CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
S_ALR_87003902 IMG Activity: SIMG_CFMENUOLPSOS56 CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
S_ALR_87003911 IMG Activity: CFMENUOLPS_TCC10T CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
S_ALR_87003921 IMG Activity: SIMG_CFMENUOLPSTCC10 CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
S_ALR_87003929 IMG Activity: SIMG_CFMENUOLPSOS61 CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
S_ALR_87003948 IMG Activity: SIMG_CFMENUOLPSOS62 CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
S_ALR_87003959 IMG Activity: SIMG_CFMENUOLPSOS60 CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
S_ALR_87003969 IMG Activity: SIMG_CFMENUOLPSOS54 CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
S_ALR_87003978 IMG Activity: SIMG_CFMENUOLPSOS57 CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
S_ALR_87003989 IMG Activity: SIMG_CFMENUOLPSOS55 CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
S_ALR_87003998 IMG Activity: SIMG_CFMENUOLPSOS51 CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
S_ALR_87006852 IMG Activity: SIMG_CFMENUOCU0CU24 CA-GTF-DEPhường. CA SAP_ABA
S_ALR_87006856 IMG Activity: SIMG_CFMENUOCU0CU30 CA-GTF-DEP CA SAP_ABA
S_ALR_87006861 IMG Activity: SIMG_CFMENUOCU0CU31 CA-GTF-DEPhường CA SAP_ABA
S_ALR_87006865 IMG Activity: SIMG_CFMENUOCU0CU22 CA-GTF-DEPhường. CA SAP_ABA
S_ALR_87006869 IMG Activity: SIMG_CFMENUOCU0CU26 CA-GTF-DEPhường CA SAP_ABA
S_ALR_87006874 IMG Activity: SIMG_CFMENUOCU0CU27 CA-GTF-DEP.. CA SAP_ABA
S_ALR_87006877 IMG Activity: SIMG_CFMENUOCU0CU23 CA-GTF-DEPhường. CA SAP_ABA
S_ALR_87006880 IMG Activity: SIMG_CFMENUOCU0CU16 CA-GTF-DEP.. CA SAP_ABA
S_ALR_87006885 IMG Activity: SIMG_CFMENUOCU0CU18 CA-GTF-DEPhường CA SAP_ABA
S_ALR_87006887 IMG Activity: SIMG_CFMENUOCU0CU29 CA-GTF-DEPhường. CA SAP_ABA
S_ALR_87006890 IMG Activity: SIMG_CFMENUOCU0SMOD CA-GTF-DEP CA SAP_ABA
S_ALR_87006894 IMG Activity: SIMG_LOVC_AUTH_01 CA-GTF-DEP.. CA SAP_ABA
S_ALR_87006897 IMG Activity: SIMG_CFMENUOCU0CU14 CA-GTF-DEPhường CA SAP_ABA
S_ALR_87006901 IMG Activity: SIMG_CFMENUOCU0CU15 CA-GTF-DEP CA SAP_ABA
S_ALR_87006904 IMG Activity: SIMG_CFMENUOCU0CU10 CA-GTF-DEPhường CA SAP_ABA
S_ALR_87006907 IMG Activity: SIMG_CFMENUOCU0CU28 CA-GTF-DEPhường. CA SAP_ABA
S_ALR_87006911 IMG Activity: SIMG_CFMENUOCU0CU25 CA-GTF-DEP. CA SAP_ABA
S_ALR_87006917 IMG Activity: SIMG_CFMENUOCU0CU11 CA-GTF-DEP CA SAP_ABA
S_ALR_87009587 (empty) CA-CL CA SAP_ABA
S_ALR_87009588 . CA-CL-CLS CA SAP_ABA
S_ALR_87011758 . CA-CL-CLS CA SAP_ABA
S_ALR_87014356 (empty) CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
S_ALR_87015144 (empty) CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
S_P00_07000123 (empty) CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
S_P00_07000310 (empty) CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
S_P00_07000311 (empty) CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
S_P99_41000155 (empty) CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
S_P99_41000156 (empty) CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
S_S6B_86000001 (empty) CA-GTF-DEP CA SAP_ABA
S_S6B_86000002 (empty) CA-CL CA SAP_ABA
S_S6B_86000003 (empty) CA-CL CA SAP_ABA
S_S6B_86000004 (empty) CA-CL CA SAP_ABA
S_S6B_86000005 (empty) CA-CL CA SAP_ABA
S_S6B_86000006 (empty) CA-CL CA SAP_ABA
S_S7B_68000001 (empty) CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
S_S7B_68000002 (empty) CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
S_S7B_68000003 (empty) CA-GTF-ECM CA SAP_ABA
TABLE_SCANNER Search Several Tables CA-GTF-ECM CA SAP_ABA