Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ infobandarpkr.com.Học các từ bạn phải giao tiếp một biện pháp lạc quan.

Bạn đã xem: Chameleon là gì

a lizard (= type of creature) that changes its skin color to match its surroundings so that it cannot be seen They are slightly more aggressive creatures, và resemble chameleons in the way they have bulging eyes that can look independently. Iguanians are largely arboreal & have primitively fleshy, nonprehensile tongues, although the condition is highly modified in chameleons. Immediately before the chameleon"s characteristic tongue is extended, accommodation in both eyes is coupled: both eyes focus independently on the prey. Long-term studies include lemur behavior và ecology, plant growth, flowering & fruiting, & climate, as well as surveys of chameleons, lemurs, birds, insects and carnivores. In chameleons, the tongue contracts against a tapered hyoid bone, eventually slipping off và projecting forward at very high speed. In predator avoidance, chameleons utilize minimal head movement và a unique method lớn monitor potential threats. Wild animals include small và medium-sized mammals such as squirrels, rabbits và foxes as well as reptiles such as chameleons, rattlesnakes and various small lizards. Các ý kiến của những ví dụ ko biểu lộ quan điểm của các chỉnh sửa viên infobandarpkr.com infobandarpkr.com hoặc của infobandarpkr.com University Press giỏi của những nhà cấp phép.

Bạn đang xem: Chameleon là gì

*

a pair of tubes with glass lenses at either kết thúc that you look through lớn see things far away more clearly

Về Việc này
*

Xem thêm: Twitch - 2016 World Championship|ブレイドアンドソウル

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các ứng dụng kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập infobandarpkr.com English infobandarpkr.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các điều khoản áp dụng /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications