Tiếp tục học tập 90 trường đoản cú vựng giờ Anh chăm ngành nhân sự (phần 2) để nâng cao vốn tự vựng chăm ngành của tôi nhé

Bài Viết: Chnóng công giờ anh là gì

Hôm nay English4u đã tiếp tục chia sẻ 90 tự vựng tiếng Anh chuyên ngành nhân sự (phần 2) nhé. Nhưng đầu tiên các bạn buộc phải học chăm chỉ cùng ghi lưu giữ kĩ phần 1 đang rồi new đưa thanh lịch phần 2 nhé.

=> 90 từ vựng giờ Anh siêng ngành nhân sự (phần 1)

=> 3 bước khiến cho bạn ghi ghi nhớ và sử dụng từ vựng giờ đồng hồ Anh hiệu quả

=> Những biến đổi báo hay gặp gỡ sống sân bay bởi tiếng Anh


Bạn đang xem: Chấm công tiếng anh là gì

*

90 tự vựng tiếng Anh chăm ngành nhân sự (phần 2)

1.

Labor Employment và Management – Sử dụng và Quản lý lao động

– Annual leave sầu (n) – /ˈænjuəl liːv/: Nghỉ phép năm

– Career development(n) – /kəˈrɪər dɪˈvel.əp.mənt/: Phát triển sự nghiệp

– Career ladder (n) – /kəˈrɪərˈlæd.ər/: Nấc thang sự nghiệp

– Career path (n) – /kəˈrɪər pæθ/: Con con đường phát triển sự nghiệp

– Compassionate leave sầu (n) – /kəmˈpæʃənət liːv/: Nghỉ Việc lúc có người thân trong gia đình vào hộ gia đình mất

– Conflict of interest (n) – /ˈkɑnflɪkt əv ˈɪntrəst, ˈɪn•tər•əst/: Xung đột nhiên lợi ích

– Direct labor (US) (n) – /dɪˈrektˈleɪ.bɚ/: Lực lượng lao rượu cồn trực tiếp


Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Nhập Và Tổng Hợp Gift Code Thợ Săn Ma 3D Mobile

– Disciplinary action (n) – /ˈdɪs.ə.plɪ.ner.i ˈæk.ʃən/: Hình thức kỷ luật

– Disciplinary hearing (n) – /ˈdɪs.ə.plɪ.ner.i ˈhɪr.ɪŋ/: Họp xét xử kỷ luật

– Disciplinary procedure (n) – /ˈdɪs.ə.plɪ.ner.i prəʊˈsiːdʒər/: Quy trình giải pháp xử lý kỷ luật

– Discipline (n) – /ˈdɪs.ə.plɪn/: Nề nếp, kỷ cưng cửng, kỷ luật

– Employee relations (n) – /ˌem.plɔɪˈiː rɪˈleɪʃənz/: Quan hệ giữa nhân viên cùng cấp trên cai quản trị

– Employee rights (n) – /ˌem.plɔɪˈiː rɑɪts/: Quyền đúng theo pháp của nhân viên

– Employee termination (n) – /ˌem.plɔɪˈiːˌtɜːmɪˈneɪʃən/: sự sa thải nhân viên

– Indirect labor (US) (n) – /ˌɪndaɪˈrekt ˈleɪ.bər/: Lực lượng lao động gián tiếp

– Industrial dispute (n) (also: labour dispute, trade dispute) – /ɪnˈdʌs.tri.əl ˈdɪspjuːt/: Tranh chấp lao động

– Labor contract (n) – /ˈkɒntræktˈleɪ.bɚ/: Hợp đồng lao động

– Labor relations (n) – /ˈleɪ.bɚ rɪˈleɪʃənz/: Quan hệ lao cồn thân người sử dụng lao rượu cồn và bạn lao động

– Labor turnover (UK), Labor turnover (US) (n) – /ˈleɪ.bɚˈtɝːnˌoʊ.vɚ/: Tỉ lệ luân chuyển lao đụng (tỉ lệ thành phần bỏ việc)

– Maternity leave (n) – /məˈtɜrnɪt̬i liːv/: Nghỉ thai sản

– Paid leave (n) – /peɪd liːv/: Nghỉ phxay tận hưởng lương

– Paternity leave (n) – /pəˈtɜː.nə.ti liːv/: Nghỉ sinh con

– Rostered day off (n) – /ˈrɒstərd deɪ ɑːf/: Ngày nghỉ ngơi bù

– Rotation (n) – /rəʊˈteɪʃən/: Công Việc theo ca

– Siông xã leave (n) – /sɪk liːv/: Nghỉ ốm

– The five Ts /faɪv tis/ – (time, tools, technique (= skill), talent (= ability), cùng training) (n, pl) – Năm yếu tố bất kỳ nhân viên nào cũng đề xuất nhằm tiến hành tác dụng bài toán làm: thời hạn (Time), kỹ thuật hoặc tài năng (Technique = Skill), năng lực (Talent = Ability) cùng đào tạo (Training)


– Time off in lieu (Compensatory time/ Comp time (US) (n) – /ˈkɑmp tɑɪm/: Thời gian nghỉ bù

– Timesheet (n) – /ˈtaɪm.ʃiːt/: Bảng chnóng công

– Unpaid leave (n) – /ʌnˈpeɪd liːv/: Nghỉ phxay không lương

2. Salary cùng Benefits – Lương và phúc lợi làng hội

– Average salary (also: average wage, average pay) – /ˈæv.ər.ɪdʒ ˈsæl.ər.i/: Lương trung bình

– Base salary (US) (n) – /ˈbeɪ.sɪkˈsæl.ər.i/: Lương cơ bản

– Bonus (n) – /ˈbəʊnəs/: Thưởng

– Health insurance (medical insurance) (n) – /ˈhelθ ɪnˌʃɔː.rəns/: Bảo hiểm y tế

– National minimum wage (n) – /ˈnæʃ.ən.əl ˈmɪn.ɪ.məm weɪdʒ/: Mức lương buổi tối thiểu

– Overtime (n)– /ˈoʊ.vɚ.taɪm/: Thời gian có tác dụng thêm giờ đồng hồ, chi phí làm thêm giờ

– Pay scale (salary scale, wage scale) – /peɪ skeɪ /: Bậc lương

– Payroll (n) – /ˈpeɪrəʊl/: Bảng lương

– Pension fund (n) – /ˈpen.ʃən fʌnd/: Quỹ hưu trí

– Performance bonus (n) – /pɚˈfɔːr.məns ˈbəʊnəs/: Ttận hưởng theo hiệu suất

– Personal income tax (n) – /ˈpɝː.sən.əlˈɪn.kʌm tæks/: Thuế thu nhập cá nhân

– Salary (n) – ˈsæl.ɚr.i/: Tiền lương (số tiền thỏa thuận hợp tác trả cho người lao hễ hàng tháng)

– Seniority (n) – /siːˈnjɔːr.ə.t̬i/: Thâm niên

– Social insurance (n) – /ˈsoʊ.ʃəl ɪnˈʃɔːr.əns/: Bảo hiểm làng mạc hội

– Starting salary (n) – /stɑːtɪŋ ˈsæl.ər.i/: Lương khởi điểm

– Unemployment insurance (unemployment compensation) (n) – /ˌʌn.ɪmˈplɔɪ.mənt ɪnˈʃɔːr.əns/: Bảo hiểm thất nghiệp

– Wage (n) – /weɪdʒ/: Tiền công (là chi phí được trả mặt hàng tuần, thỉnh thoảng hằng ngày dựa vào nấc chi phí công theo tiếng, ngày hoặc tuần hoặc theo cân nặng Việc làm cho hoặc một hình thức nào đấy)


– Wage bill (wages bill) (n) – /weɪdʒ bɪl/: Quỹ lương

Hy vọng toàn bộ từ bỏ vựng bên trên để giúp bạn học tập giờ đồng hồ Anh siêng ngành nhân sự một cách thức tốt nhất.Quý khách hàng cũng có thể tham khảo thêm cách thức học tập từ bỏ vựng tiếng Anhcủa English4u nhằm học hành được công dụng độc nhất vô nhị nhé. Chúc chúng ta học tập giờ đồng hồ Anh thành công!

Thể Loại: Chia sẻ Kiến Thức Cộng Đồng
Bài Viết: Chấm Công Tiếng Anh Là Gì, Chnóng Công Trong Tiếng Tiếng Anh

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://infobandarpkr.com Chnóng Công Tiếng Anh Là Gì, Chnóng Công Trong Tiếng Tiếng Anh