(Genesis 2:24; Malachi 2:15, 16; Matthew 19:3-6; 1 Corinthians 7:39) He allows divorce only when a mate is guilty of adultery.

Bạn đang xem: Adultery là gì


The nation of Judah had become bloodguilty khổng lồ the extreme, & its people were corrupted through stealing, murdering, committing adultery, swearing falsely, walking after other gods, & other detestable things.
Nước Giu-đa với nợ ngày tiết đến tột bực, và dân sự trsinh sống cần đồi tệ qua vấn đề trộm chiếm, giết fan, nước ngoài tình, thề dối, theo thần mang với đầy đủ infobandarpkr.comệc kinh ghiếc không giống.
Confirming the liên kết between seeing và desiring, Jesus warned: “Everyone who keeps on looking at a woman so as to lớn have sầu a passion for her has already committed adultery with her in his heart.”
Mối đối sánh giữa những infobandarpkr.comệc chú ý và phát sinh yêu thích ý muốn được xác minh vào lời cảnh báo của Chúa Giê-su: “Hễ ai cứ quan sát một thiếu nữ cùng sinh lòng tsi mong mỏi thì trong trái tim sẽ tội tình nước ngoài tình với những người ấy”.
Sadly some elders have sầu neglected this relationship to lớn the point of falling inkhổng lồ such sins as adultery.
Tiếc cầm vài trưởng-lão coi thường điều quan trọng này đến mức rơi vào tội-lỗi nlỗi tội lỗi -dâm.
He committed adultery with Bath-shecha, & when efforts to lớn cover over the sin failed, he arranged to have her husbvà killed.
Ông nước ngoài tình cùng với bà Bát-Sê-cha với lúc cố gắng nỗ lực che bít tội vạ bất thành, ông sắp xếp để chồng bà bị làm thịt.
But I say to lớn you that everyone who keeps on looking at a woman so as lớn have sầu a passion for her has already committed adultery with her in his heart.”
Nhưng tôi mang lại bằng hữu biết, hễ ai cđọng chú ý một phụ nữ và sinh lòng tđam mê ý muốn thì trong tâm địa đã phạm tội ngoại tình với những người ấy”.
The Bible says that God shows mercy lớn those who repent & turn around from their sins —including adultery.
Kinch Thánh nói Đức Chúa Ttách tỏ lòng tmùi hương xót những người dân ân hận và từ bỏ con đường lối xấu, của cả bài toán nước ngoài tình (Công vụ 3:19; Ga-la-ti 5:19-21).
Moses had just reiterated what is commonly called the Ten Commandments, including the commands not khổng lồ murder, not lớn commit adultery, not to lớn steal, not to lớn bear false testimony, và not to covet.
Môi-se vừa đề cập lại mẫu cơ mà thường được Gọi là Mười Điều Răn, gồm có điều rnạp năng lượng ko được thịt người, phạm tội tà dâm, trộm cướp, có tác dụng hội chứng dối cùng tsi mê lam.

Xem thêm: Rất Nhiều Game Desktop Là Gì ? Pc Có Phải Máy Tính Để Bàn Không?


King Dainfobandarpkr.comd committed adultery with Bath-sheba, had her husb& killed in battle, and then took her as his wife.
Vua Đa-vít đang tội tình ngoại tình cùng với Bát-Sê-cha, thủ đoạn cho ông xã bà bị làm thịt mẫu thiết kế trận, rồi mang bà làm cho bà xã.
(Matthew 12:34) He also stated: “Out of the heart come wicked reasonings, murders, adulteries, fornications, thieveries, false testimonies, blasphemies.”
(Ma-thi-ơ 12:34) Ngài cũng nói: “Từ địa điểm lòng mà ra rất nhiều ác-tưởng, đều tội giết mổ fan, tà-dâm, dâm-dục, trộm-chiếm, làm hội chứng dối, cùng lộng-ngôn”.
Fornication, adultery, sodomy, thievery, blasphemies, & apostasy become some of the einfobandarpkr.comdent results.—Matthew 5:27, 28; Galatians 5:19-21.
Sự thông dâm, nước ngoài tình, đồng tính luyến ái, trộm cắp, lộng ngôn cùng bội đạo trở nên một số trong những số đông hậu quả hiển nhiên (Ma-thi-ơ 5:27, 28; Ga-la-ti 5:19-21).
For example, consider Jesus’ words found at Matthew 5:28, 29: “Everyone that keeps on looking at a woman so as lớn have a passion for her has already committed adultery with her in his heart.
Chẳng hạn, hãy xem đông đảo lời Chúa Giê-su nói địa điểm Ma-thi-ơ 5:28, 29: “Hễ ai cứ nhìn một thiếu phụ cùng sinh lòng tđắm say hy vọng thì trong thâm tâm sẽ tội tình nước ngoài tình với những người ấy.
+ 28 But I say to lớn you that everyone who keeps on looking at a woman+ so as to have sầu a passion for her has already committed adultery with her in his heart.
+ 28 Nhưng tôi đến bằng hữu biết, hễ ai cđọng quan sát một phú nữ+ với sinh lòng tê mê mong mỏi thì trong thâm tâm vẫn tội trạng ngoại tình với người ấy.
He tells Hosea: “Go once again, love sầu a woman loved by a companion and committing adultery, as in the case of Jehovah’s love for the sons of Israel while they are turning lớn other gods.” —Hosea 3:1.
Ngài mang đến Ô-sê biết: “Hãy đi, lại yêu thương một tín đồ đàn-bà -dâm sẽ gồm các bạn yêu thương bản thân, theo như Đức Giê-hô-va vẫn yêu thương con-dòng Y-sơ-ra-ên, dầu bọn chúng nó xây về các thần khác”.—Ô-sê 3:1.
14 The fact that there is no way to compensate for adultery should impel one to lớn avoid this grossly selfish act.
14 Vì không tồn tại bí quyết làm sao đền rồng bù mang đến tội ngoại tình, một bạn rất cần được tách hành infobandarpkr.com vô cùng ích kỷ này.