a fortified part of an ancient Greek city (= a part that is protected against attack), usually built on a hill

Bạn đang xem: Acropolis là gì

the remains of the fortified part of the ancient Greek thành phố of Athens, which consist of several buildings including the Parthenon
 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use tự infobandarpkr.com.Học các từ bạn cần tiếp xúc một bí quyết tự tín.


The center"s most prominent architectural feature is its acropolis, an elite residential (and presumably administrative) complex raised atop a 5-m-high rectangular basal platform 100 80 m in form size.
Due lớn its urban protohistoric characteristics, the hilltop is considered lớn be an acropolis by archaeologists.
The temple near the acropolis is for the nobility of the đô thị, and the mercenary regiments that work for the thành phố & its prince.
None of its foundations have sầu been discovered và its trapezoid plan và many entrances have been worked out from rock cuttings on the acropolis.
Several buildings recorded in the 19th century were destroyed, plus an unknown amount of the acropolis that was eroded before it could be recorded.
The thành phố possessed an acropolis complex arranged around a raised plaza with external walls enclosing it and restricting access.
Các cách nhìn của các ví dụ ko diễn tả quan điểm của các chỉnh sửa viên infobandarpkr.com infobandarpkr.com hoặc của infobandarpkr.com University Press tuyệt của những công ty trao giấy phép.
*

Xem thêm: Centella Asiatica Extract Là Gì ? 5 Tác Động Hiệu Quả Đến Làn Da

khổng lồ separate liquid food from solid food, especially by pouring it through a utensil with small holes in it

Về vấn đề này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp con chuột Các app kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập infobandarpkr.com English infobandarpkr.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tứ Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message