Google Bookmarks là 1 trong những các dịch vụ lưu trữ bookmark trực tuyến đường, được Google hỗ trợ miễn tầm giá cho tất cả những người dùng có tài khoản Google.

Bạn đang xem: Account holder là gì


Some ngân hàng errors can work to lớn the tài khoản holder"s detriment, but others could work khổng lồ their benefit.
Cùng những lỗi ngân hàng hoàn toàn có thể thao tác làm việc nhằm khiến thiệt hại mang lại nhà tài khoản, tuy vậy những lỗi không giống có thể làm việc mang lại lợi ích của mình.
Later, the account holder makes a large debit that overdraws the trương mục (either accidentally or intentionally).
As primary tài khoản holders, channel partners are responsible for child publishers’ adherence lớn the Google Ad Manager Partner Guidelines.
chủ tài khoản chính, đối tác kênh Chịu trách rưới nhiệm về hành động tuân hành Nguyên tắc giành cho công ty đối tác Google Ad Manager trong phòng xuất phiên bản con.
Unexpected electronic withdrawals – At some point in the past the trương mục holder may have sầu authorized electronic withdrawals by a business.
Rút ít chi phí điện tử không muốn - Tại một vài điểm vào quá khứ đọng công ty tài khoản hoàn toàn có thể được quyền rút tiền điện tử của một doanh nghiệp lớn.
These may include: Intentional loan – The trương mục holder finds themselves short of money & knowingly makes an insufficient-funds debit.
Đây rất có thể gồm những: Cho vay thời gian ngắn thay ý: Chủ tài khoản thấy bản thân thiếu tiền với thế ý làm một ghi nợ không đủ tài chủ yếu.
The name of the account holders & the money assigned to lớn each recipient và then authorize each one with your signature.
Tên của các công ty tài khoản và số tiền chỉ định mang đến từng tín đồ thừa nhận với ông ký kết xác thực từng thanh toán giao dịch.
Failure to lớn maintain an accurate trương mục register – The tài khoản holder doesn"t accurately account for activity on their tài khoản and overspends through negligence.
Không bảo trì một đăng ký tài khoản đúng mực - Chủ tài khoản không định khoản đúng mực mang lại chuyển động trên thông tin tài khoản của họ và đầu tư chi tiêu quá mức cần thiết vày sơ sẩy.
No one in the russian government is going khổng lồ officially give sầu you permission lớn look into the trương mục holder information in this bank.

Xem thêm: Hiển Thị So Với Pixelated Là Gì, Mua Pixelated, Pixelate Nghĩa Là Gì


Không ai vào chính phủ Nga đã phê chuẩn được cho phép bà coi ban bố công ty tài khoản tại bank này.
Something your computer expert said this morning about if she understood how russian banks hold their data she could get information about tài khoản holders.
Chuyên ổn gia vi tính của nhỏ bao gồm nói gì đấy sáng nay nếu như cô ấy phát âm giải pháp bank Nga lưu trữ dữ liệu của mình cô ấy rất có thể đem công bố về chủ tài khoản.
If you are unable to reach a resolution with the account holder in question, please submit a trademark complaint through our Trademark complaint khung.
Nếu bạn thiết yếu có được phương án cùng với chủ tài khoản đang được nói, hãy gửi đơn năng khiếu nề về thương hiệu trải qua biểu chủng loại Khiếu nài nỉ về thương hiệu của chúng tôi.
Mrs. Greenslade, since the trương mục is not in your name, before we can make any changes, we need lớn verify details with the tài khoản holder.
Thưa bà Greenslade, do tài khoản không đứng tên bà, trước khi công ty chúng tôi có thể chuyển đổi, Cửa Hàng chúng tôi nên xác xắn công bố với chủ tài khoản.
Bank fees – The ngân hàng charges a fee unexpected to lớn the trương mục holder, creating a negative sầu balance or leaving insufficient funds for a subsequent debit from the same trương mục.
Phí bank - Ngân mặt hàng tính giá tiền bất ngờ cho nhà tài khoản, tạo nên một số trong những dư âm hoặc giữ lại không đủ chi phí cho một ghi nợ tiếp theo sau từ và một thông tin tài khoản.
This situation can arise when the trương mục holder makes a number of small debits for which there are sufficient funds in the trương mục at the time of purchase.
Tình trạng này rất có thể tạo ra Khi công ty tài khoản khiến cho một số trong những ghi nợ bé dại mang lại có đầy đủ tiền trong thông tin tài khoản trên thời điểm mua sắm.
The limited kiểm tra was later replaced with a beta version available lớn all Google Account holders, around the same time as an official announcement press release was issued.
Thử nghiệm giới hạn tiếp nối đã được sửa chữa thay thế bằng phiên phiên bản beta dành cho toàn bộ chủ cài đặt Tài khoản Google, đồng thời cùng với thông cáo báo chí bằng lòng được sản xuất.
Not only vì chưng banks issue debit cards that allow tài khoản holders lớn pay for goods with the swipe of a thẻ , they can also arrange wire transfers with other institutions .
Ngân sản phẩm không chỉ là thi công thẻ ghi nợ nhằm chủ tài khoản trả chi phí mua hàng bằng việc quét nhấn dạng thẻ , bọn họ còn có thể triển khai các giao dịch rời khoản qua điện thoại thông minh giỏi khối hệ thống điện tử với các tổ chức không giống .