*
Đặt làm cho Home

Bạn đang xem: Academic affairs là gì

*

Tên tiếng Việt

Tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh)

Viết tắt (nếu có)

Trường Đại học Kinc tế

VNU University of Economics and Business

VNU-infobandarpkr.com

Hiệu trưởng

Rector

Phó Hiệu trưởng

Vice Rector

2. Tên giao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các Phòng, Ban


Tên tiếng Việt

Tên giao dịch quốc tế Đang sử dụng (tiếng Anh)

Viết tắt

(nếu có)

Phòng chức năng

Office


Xem thêm: Trạng Thái Thức Tỉnh Bns - Những Tính Năng Mới Trong Bản Cập Nhật Thức Tỉnh

Trưởng Phòng

Head of Office


Phó Trưởng Phòng

Deputy Head of Office


Phòng Hành thiết yếu Tổng hòa hợp

Office of General Administration


Phòng Tổ chức Nhân sự

Office of Human Resources

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Office of Finance & Planning

Phòng Nghiên cứu Khoa học tập và Hợp tác Phát triển

Office of Research and Partnership Development

Phòng Đào tạo

Office of Academic Affairs

Ban Tkhô hanh tra

Office ofInspection

3. Tên giao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của những Khoa, Sở môn

Tên tiếng Việt

Tên giao dịch quốc tế

(tiếng Anh)

Viết tắt

(nếu có)

Khoa

Faculty

Chủ nhiệm khoa

Dean

Phó Chủ nhiệm khoa

Associate Dean

Bộ môn

Department

Chủ nhiệm cỗ môn

Head of Department

Phó chủ nhiệm bộ môn

Deputy Head of Department

Khoa Quản trị Kinh doanh

Faculty of Business Administration

Bộ môn Quản trị Chiến lược

Department of Strategic Management

Bộ môn Marketing

Department of Marketing

Sở môn Quản trị Nguồn nhân lực

Department of Human Resources Management

Sở môn Văn hóa Doanh nghiệp

Department of Corporate Culture

Sở môn Quản trị công nghệ

Department of Technology Management

Khoa Kinh tế Phát triển

Faculty of Development Economics

Sở môn Kinh tế học

Department of Economics

Sở môn Chính sách công

Department of Public Policy

Bộ môn Kinch tế Tài ngulặng Môi trường

Department of Natural Resources & Environmental Economics

Khoa Kinc tế và Kinc doanh Quốc tế

Faculty of International Business & Economics

Bộ môn Kinch tế Thế giới với Quan hệ Kinc tế Quốc tế

Department of World Economy & International Economic Relations

Sở môn Kinh doanh Quốc tế

Department of International Business

Khoa Tài chính - Ngân hàng

Faculty of Finance & Banking

Bộ môn Ngân mặt hàng

Department of Banking

Sở môn Tài chính

Department of Finance

Bộ môn Kế toán thù - Kiểm tân oán

Department of Accounting và Auditing

Khoa Kinch tế Chính trị

Faculty of Political Economics

Sở môn Lý luận Kinc tế Chính trị

Department of Theories of Political Economics Theory

Bộ môn Lịch sử Tư tưởng kinh tế tài chính và Lịch sử Kinh tế

Department of History of Economic Thoughts and Economic History

Bộ môn KTCT Thế giới

Department of World Political Economy

Bộ môn Quản lý Kinh tế

Department of Economic Management

4. Têngiao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các Trung tâm, Sở phận